Välkommen att anmäla dig till köandes ordinarie medlemsmöte 2024!

På det årliga medlemsmötet väljer deltagarna de fullmäktigeledamöter som ska representera medlemmarna och föreningen. På mötet diskuteras även årets motioner och års- och hållbarhetsredovisningen gås igenom.

Datum och tid: Tisdag den 14 maj 2024 kl 18.00.
Kaffe, dryck och lättare förtäring serveras från kl 17.30.

Lokal: SKBs huvudkontor, Drottningholmsvägen 320, Bromma.

Hitta hit: Närmaste tunnelbanestation är Abrahamsberg.

Så här anmäler du dig

Klicka här för att anmäla dig senast söndag 5 maj! 

Vid anmälan får du skriva in ditt medlemsnummer och mejladress. När du anmält dig får du en bekräftelse till den mejladressen.

Har du inte tillgång till dator kan du kontakta SKBs servicecenter på telefon 08-704 60 00, så hjälper de dig med anmälan.

Kom ihåg att ta med ditt medlemskort och id-handling.

Vill du närvara men har fått förhinder? Läs mer vid ”Om du inte själv kan delta” längst ner till på sidan.

Underlag till mötet

Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (bläddringsbar pdf)

Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (pdf)

Motioner 2024 inkl styrelsens utlåtanden (bläddringsbar pdf)

Motioner 2024 inkl styrelsens utlåtanden (pdf)

Underlag kommer även att finnas i begränsat antal i möteslokalen. Du kan också kontakta SKBs servicecenter via mejl skb@skb.org eller telefon 08-704 60 00 så skickar de underlaget till dig.

Vad och var ska SKB bygga?

Efter mötet kommer SKBs fastighetsutvecklingschef Johan Jarding att berätta om de fina kvarter som vi bygger – både nu och framåt. Ni får även träffa Claes Berglund, uthyrnings- och digitaliseringschef, som berättar mer om uthyrningen av våra nya bostäder.

 

Dagordning

1. Val av ordförande

2. Val av protokollförare

3. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

4. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Fyllnadsval av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman intill dess 2025 års ordinarie föreningsstämma har hållits

7. Nominering av ledamöter till beredningsgruppen för köande fullmäktige

8. Genomgång av årsredovisningen

9. Genomgång av motioner

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Om du inte själv kan delta

Vid medlemsmötet har varje medlem en röst. Medlemskapet ska styrkas genom medlemskort eller id-handling.

Enligt § 19 i SKB:s stadgar har föräldrar rätt att företräda omyndiga barn som är medlemmar. Därutöver kan rösträtt genom ombud endast utövas av make/maka, sambo eller barn som har uppnått myndig ålder.

Om detta är aktuellt, meddela SKBs föreningskoordinator Erika B Wikström via mejl erika.bwikstrom@skb.org.

Välkommen till medlemsmötet!