Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2023

Hyrorna för 2023 är nu klara. Samrådet mellan styrelsen och hyresutskottet resulterade i att hyrorna i SKB höjs med i genomsnitt 3,3 procent från och med 1 januari 2023.

Stora kostnadshöjningar för alla fastighetsägare

Inför 2023 utsätts SKB, liksom andra fastighetsägare, för stora kostnadshöjningar:
• Pris- och taxehöjningar för el, vatten, värme och sophämtning ligger på mellan 8 och 25 procent.
• Priserna för material och köpta tjänster ökar kostnaderna för föreningens fastighetsunderhåll, reparationer och drift.
• Det snabba och kraftigt stigande ränteläget förväntas öka SKBs räntekostnader, trots att föreningen har relativt lite lån i förhållande till fastigheternas värden.

Ambition om en jämn hyresutveckling

SKB har ambitionen om en jämn hyresutveckling. Denna har kunnat hållas under en lång rad av år. Den genomsnittliga hyreshöjningen under åren 2015-2022 har varit 1,1 procent.

Rimlig höjning tack vare SKBs goda ekonomi

SKB fortsätter att underhålla fastigheterna väl. För att möta kostnadsökningarna 2023 krävs högre hyreshöjning än tidigare år. För övrigt görs kostnadsbesparingar och effektiviseringar och det överskott som budgeteras för 2023 minskas. Tack vare dessa åtgärder och föreningens goda och stabila ekonomiska grund, som lagts under många år, kan hyreshöjningen för 2023 begränsas till i genomsnitt 3,3 procent.

I beslut om hyreshöjning har vägts in att många hushåll har en hårt ansträngd ekonomi inför kommande år. I längden kan det bli en utmaning att hålla tillbaka hyreshöjningen lika mycket som 2023, men tack vare några goda år, då föreningen samlat i ladorna, kan det göras ett enskilt år. Och förhoppningen är att räntor och andra kostnadsdrivande faktorer återvänder till en lägre nivå så att möjlighet finns att begränsa hyreshöjningarna framöver.

Spridning av höjningen

Alla kvarter får olika stora hyreshöjningar. Hyreshöjningen fördelas med hjälp av hyreshöjningsfördelningsmodellen som tagits fram i samverkan mellan styrelsen och hyresutskottet. Med den åstadkoms en spridning av höjningen baserad på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). Höjningen blir mellan ca 1 och 5 procent eller omräknat mellan 15 och 61 kr/kvadratmeter och år.

Hyreshöjningsexempel: Om hyran höjs med 40 kr/kvm och år blir höjningen för en normalstor lägenhet i SKB om 70 kvm 233 kr/mån.

El – tillägg eller avdrag

Hyrestillägg för el höjs
Du som bor i en av de fastigheter där elen inte mäts för varje lägenhet (Kroken, Bjälken och Riset), betalar schablonmässigt för elen med ett hyrestillägg som idag uppgår till 64 kr/kvm och år. Detta elkostnadstillägg höjs från 1 januari 2023 med 56 procent till 100 kr/kvm och år. För en lägenhet om 70 kvm innebär det att elkostnadstillägget stiger från 373 kr/mån till 583 kr/mån.

Höjning av avdraget
Du som bor i en lägenhet där uppvärmning eller ventilation belastar ditt eget elabonnemang, har ett hyresavdrag för det. Detta hyresavdrag höjs med 56 procent (lika som ovan).

Omprövas vid halvårsskiftet 30 juni 2023
Med hänsyn till de kraftiga svängningarna i elpriserna under 2022, vilka legat till grund för höjningen av hyrestillägg och hyresavdrag, kommer en avstämning att göras av elpriset efter fem månader och justeras från 1 juli 2023, om så erfordras. Ett förnyat samråd mellan styrelsen och hyresutskottet kommer att göras under juni månad.

Garage- och parkeringsplatser

Alla som berörs av hyreshöjning för garage- eller parkeringsplats får separat information om det per brev under december.
2023 är sista året av fem, i infasning av hyror för garage- och parkeringsplatser mot en överenskommen ny hyresnivå för varje garage- och parkeringsplatsanläggning. Så kallad målhyra. Det betyder att hyror för garage- och parkeringsplatser höjs med samma belopp som föregående år. De som hyr en plats som redan ligger på målhyra får ingen höjning.

Laddplatser får enhetlig hyressättning från och med 1 april 2023
För garage- och parkeringsplatser försedda med laddboxar råder idag en varierande hyressättning. Denna kommer att bli enhetlig från och med 1 april 2023. Hyrestillägget för att en garage- eller parkeringsplats är försedd med laddmöjlighet kommer att vara 270 kr/mån (2023 års nivå). Verklig elförbrukning kommer att debiteras, där så är möjligt (boxar av fabrikatet Zaptec). För äldre laddboxar, där elförbrukningen inte kan mätas och debiteras individuellt, kommer en schablonmässigt beräknad förbrukning om 1.700 kWh/år att ligga till grund för debitering. Det elpris som kommer att tillämpas för 2023 är 2,25 kr/kWh exklusive moms. Vid individuell mätning och debitering av verklig elförbrukning tillkommer lagstadgad moms med 25 procent.

Om du förhyr en plats med laddbox kommer du att få separat information om den enhetliga hyressättningen och ny metod för debitering av elkostnaden omkring månadsskiftet januari/februari – och hur just nu påverkas.

Länkar:
Hyreshöjning kvarter för kvarter (pdf)
Hyreshöjningsfördelningsmodellen
Vad är hyresutskottet?