Bakgrundsfakta om tomträtter

Bakgrundsfakta om tomträtter
Tomträtt är en form av nyttjanderätt som har funnits sedan 1907. Det innebär att kommun
eller stat upplåter sin mark för bostadsbyggande till en relativt låg kostnad. Bestämmelserna
om tomträtt finns i jordabalken.
Den som har rätt att använda marken kallas för tomträttshavare, vilken har rätt att använda
marken på i princip evig tid. För rätten att nyttja marken betalar tomträttshavaren en årlig
avgift, en så kallad tomträttsavgäld.
I Stockholm finns ungefär 11 000 tomträtter där de flesta används för bostäder.
I vissa fall är staden villig att sälja marken till tomträttshavaren, det kallas för friköp. I
Stockholm stad är det exploateringskontoret som ansvarar för frågor som rör förvaltning
och försäljning av tomträttsmark.
I de flesta fall är staden villig att sälja småhustomträtter. För flerbostadshustomträtter, som
i SKBs fall, görs en fördjupad bedömning i linje med exploateringsnämndens
försäljningspolicy. Kommunfullmäktige har fattat beslut om förenklade principer för friköp
av småhustomträtter och flerbostadshustomträtter som innebär att friköpspriset är kopplat
till det marktaxeringsvärde som gäller vid ansökningstidpunkten. För småhus är
friköpspriset 50 procent av marktaxeringsvärdet medan det för flerbostadshus är 100
procent av marktaxeringsvärdet.
Friköpsprocessen
1. Tomträttshavaren lämnar en skriftlig intresseanmälan till exploateringskontoret.
2. Exploateringskontoret gör en bedömning av om marken är lämplig att sälja.
3. Exploateringskontoret beräknar priset.
4. Exploateringskontoret lämnar prisförslag till tomträttshavaren.
5. Exploateringskontoret samråder med bl a Stockholm Vatten och Fortum för att ta reda på
om det krävs servitut för befintliga ledningar.
6. Exploateringskontoret upprättar ett köpeavtal.
7. Exploateringsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige, fattar beslut om försäljning.
Tomträttshavaren betalar köpeskillingen och får ett köpebrev.
8. Exploateringskontoret betalar tillbaka eventuell förskottsbetald tomträttsavgäld.
9. Tomträttshavaren ansöker om lagfart och dödning av tomträtten hos
inskrivningsmyndigheten
Källa: Stockholms stad http://www.stockholm.se/frikop
/ Februari 2019

Ladda ned