Till nyhetsarkivet

SKBs ordinarie föreningsstämma 2022

För första gången sedan 2019 kunde den ordinarie föreningsstämman igår genomföras i sin helhet med fysiskt deltagande.

Den ordinarie föreningsstämman hölls 1 juni på 7A Posthuset i Stockholm. 92 röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB.

Som brukligt beslutade föreningsstämman i årsmötesärenden, som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, samt dispositioner av 2021 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden bestämdes.

Val och motioner

Därefter genomfördes val av ordförande, ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. Styrelseordförande Charlotte Axelsson blev omvald liksom samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

Föreningsstämman fortsatte med val av revisorer, samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning.

42 inkomna motioner togs upp till behandling av föreningsstämman. Därefter avslutades densamma.

Justerat protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022 finns här:
https://www.skb.org/om-oss/foreningen/foreningsstamma/

SKBs föreningsstämma

SKBs ordinarie föreningsstämma hölls 1 juni, med 92 röstberättigade fullmäktigeledamöter på plats. Foto: Karin Alfredsson

2022-06-02