Till nyhetsarkivet

SKB mångdubblar laddplatserna för elbilar

SKB bidrar med fler vardagssmarta lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Med hjälp av ett investeringsstöd från Klimatklivet installeras fler elbilsladdare, som bidrar till en minskning av utsläpp som motsvarar över 100 000 kg koldioxid­ekvivalenter per år. Satsningen omfattar 60 laddplatser som börjar monteras under hösten 2018.

I den här första etappen kommer laddare att installeras i garage i elva fastigheter.
– Att det blivit just de fastigheterna beror på att det funnits en efterfrågan hos de boende och att det finns bra förutsättningar för laddplatser där, berättar Jörgen Westerberg, elansvarig SKB.

Klimatnyttan uppstår när bilar använder el som drivmedel i stället för fossila bränslen, vilket ligger i linje med SKBs miljöplan. I dag har SKB ett 20-tal laddplatser, så det totala antalet kommer nu att fyrdubblas. De nya laddplatserna uppskattas minska utsläppen med 109 910 kg CO2e per år, vilket motsvarar över 40 000 liter bensin.

Klimatklivet är ett statligt stöd via Naturvårdsverket som går till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.
– Investeringsstödet från Klimatklivet bidrar med 50 procent av kostnaden, säger Jörgen Westerberg. Vi börjar installera i höst och kommer att vara färdiga med alla laddplatser under 2019.

Vill du veta mer, besök http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
Eller kontakta Christer Lindoff, driftchef SKB.

2018-05-18