Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 29 maj 2018

Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 29 maj på City Conference Centre på Norra Latin i Stockholm. Förutom 98 röstberättigade fullmäktigeledamöter närvarade också andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB.

Ekonomiska beslut

I sedvanlig ordning tog föreningsstämman beslut i årsmötesärenden som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, samt dispositioner av 2017 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden bestämdes.

Val

Nästa punkt på dagordningen gällde val av ordförande, samt ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. Styrelseordförande Charlotte Axelsson blev omvald och till nya ordinarie ledamöter valdes Mikael Igelström och Patrik Westberg. Martin Holst valdes till ny suppleant i styrelsen. Styrelseledamoten Linda Kynning hade avböjt omval.

Därefter valdes revisorer samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning. Mia Mathiasson valdes till ny ledamot i hyresutskottet, efter att tidigare varit suppleant. Till ny suppleant i hyresutskottet valdes Max Persson. Till ny ledamot i valberedningen valdes Christina Svenling-Adriansson, som tidigare varit suppleant. Kjell Jakobsson valdes till ny suppleant i valberedningen. Bertil Nyman hade avböjt omval.

Nya i styrelsen

Från vänster Mikael Igelström, Martin Holst och Patrik Westerberg. Foto: Karin Alfredsson.

Mikael Igelström valdes till styrelseledamot och har arbetat inom fastighetsbranschen de senaste 30 åren, bland annat som rådgivare, konsult och vd. I dag har Mikael olika styrelseuppdrag, fackliga förtroendeuppdrag och är ledamot i Landstingsfullmäktige.

Patrik Westerberg valdes till styrelseledamot och är civilingenjör inom bygg- och fastighetsekonomi, med erfarenhet av förvaltning av fastighetsportföljer, såväl nationellt som internationellt.

Martin Holst valdes till styrelsesuppleant och har tidigare haft uppdrag som vice ordförande i SKBs hyresutskott. Han har erfarenhet som affärsanalytiker och försäkringsrådgivare.

Motioner

Av de totalt 17 inkomna ärendena hade styrelsen gjort bedömningen att 5 var motioner som skulle behandlas på föreningsstämman. Styrelsens förslag till föreningsstämman var att övriga 12 ärenden skulle överlämnas till SKBs styrelse och vd som förvaltningsfrågor, för handläggning enligt styrelsens redovisade svar på respektive ärende. Med 47 röster mot 46 beslutade föreningsstämman att samtliga 17 inkomna ärenden skulle behandlas som motioner.

De 17 ärendena togs upp till behandling och beslutades enligt styrelsens förslag. Därefter avslutades föreningsstämman.