Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 28 maj 2019

Årets ordinarie föreningsstämma hölls 28 maj på City Conference Centre på Norra Latin i Stockholm. 95 röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB.

Ekonomiska beslut

I sedvanlig ordning tog föreningsstämman beslut i årsmötesärenden, som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, samt dispositioner av 2018 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden bestämdes.

Val

Därefter var det dags för val av ordförande, ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. Styrelseordförande Charlotte Axelsson blev omvald och till ny ordinarie ny ledamot valdes Anna Hållén, som tidigare varit suppleant, samt Pelle Björklund.

Pelle Björklund är ny i styrelsen, men har tidigare varit ledamot i hyresutskottet samt varit anställd hos SKB som förvaltningschef 1986-1991. Sedan år 1991 har Pelle i tur och ordning varit vd för Väsbyhem, från 2004 vd för Stockholmshem och sedan 2008 fram till dags dato vd för Svenska Bostäder. Han kommer att avgå från vd-posten i juni, då han fyller 65 år.

Föreningsstämman fortsatte med val av revisorer, samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning.

Motioner

Av de totalt 27 inkomna ärendena hade styrelsen gjort bedömningen att 16 var motioner som skulle behandlas på föreningsstämman. Styrelsens förslag till föreningsstämman var att övriga 11 ärenden skulle överlämnas till SKBs styrelse och vd som förvaltningsfrågor, för handläggning enligt styrelsens redovisade svar på respektive ärende.

Föreningsstämman beslutade att samtliga 27 inkomna ärenden skulle behandlas som motioner, varpå de togs upp till behandling. Därefter avslutades föreningsstämman.

Fullmäktigeledamöter håller upp sina röstkort på SKBs föreningsstämma

Foto: Karin Alfredsson

2019-05-29