Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 2021

Den 2 juni hölls årets ordinarie föreningsstämma. På grund av restriktionerna mot covid-19 så genomfördes stämman för andra året i rad med hjälp av poströstning, utan att fullmäktige deltog på plats.

Enligt lag måste SKBs ordinarie föreningsstämma genomföras senast den 30 juni och omfatta vissa obligatoriska delar. Så föreningsstämman godkände styrelsens och revisorernas berättelse, fastställde resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2020 års överskott. Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet. Utöver dessa delar beslutade föreningsstämman om förslag till val, arvoden samt årsavgift.

Föreningsstämman beslutade även att senarelägga hanteringen av punkterna 22–24 på dagordningen till en extra stämma när restriktionerna för minskad smittspridning tillåter det. Punkterna som senarelades är behandling av förslag till inriktningsbeslut, motioner 2020 samt motioner 2021. Önskan om fysisk närvaro består, då det är viktigt att fullmäktige och motionärer ges möjlighet att diskutera inkomna motioner samt inriktningsbeslut för den kommande stadgeändringen.

Här kan du läsa mer och ta del av protokollet från stämman

Två rösträknare öppnar kuvert med röstningsblanketter från fullmäktigeledmöter.

För andra året i rad genomfördes ordinarie föreningsstämma med hjälp av poströstning. Foto: Jon Buscall