Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 2020

Den 23 juni hölls den första delen av årets ordinarie föreningsstämma. För första gången i SKBs 104-åriga historia genomfördes stämman med hjälp av poströstning istället för att fullmäktige deltog på plats.

Genomförandet gjordes i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med lagen är att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19 och att underlätta genomförandet av stämmor utan hälsorisker för medlemmar och andra.

Enligt lag måste SKBs ordinarie föreningsstämma genomföras senast den 30 juni och omfatta vissa obligatoriska delar. Föreningsstämman godkände därmed styrelsens och revisorernas berättelse, fastställde resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2019 års överskott. Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet.

Fortsatt föreningsstämma 29 september 2020

Föreningsstämman beslutade även att senarelägga hanteringen av punkterna 15–25 på dagordningen, till en planerad fortsatt stämma den 29 september 2020*. Dessa punkter är val, arvoden, inriktningsbeslut och motioner.

Önskan är att kunna genomföra den fortsatta stämman med fysisk närvaro, då det är viktigt att fullmäktige och motionärer ges möjlighet att diskutera inkomna motioner samt inriktningsbeslut för den kommande stadgeändringen.

Här kan du läsa mer och ta del av protokollet från stämman

2020-06-24 (uppdaterad 2020-09-03)

*Styrelsen har tagit beslut om att skjuta upp den fortsatta föreningsstämman till lördag den 21 november 2020.