Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 1 juni 2017

Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 1 juni på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Förutom 94 röstberättigade fullmäktige närvarade också andra förtroendevalda medlemmar, motionärer samt tjänstemän från SKB.

Stämman inleddes med ett anförande från styrelsens ordförande Håkan Rugeland. Håkan meddelade även att han kommer att lämna sitt uppdrag i styrelsen.

Ekonomiska beslut

I sedvanlig ordning tog föreningsstämman beslut i årsmötesärenden som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2016 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvoden bestämdes.

Val

Nästa punkt på dagordning gällde val av ordförande samt ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse. SKBs styrelseordförande Håkan Rugeland hade avböjt omval och avgick därmed. Till ny styrelseordförande valdes kömedlemmen Charlotte Axelsson. Även styrelsesuppleanten Bo Tjörnå hade avböjt omval.

Därefter valdes revisorer samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning. Christer Eklund i hyresutskottet hade avböjt omval och avgick därmed.

Ny styrelseordförande

Charlotte Axelsson valdes till SKBs nya styrelseordförande. Charlotte Axelsson har mångårig erfarenhet från olika delar av bostadsbranschen. Inom Stockholms stad har hon jobbat i finansledningen och som borgarrådssekreterare på både stadsbyggnads- och fastighetsrotlarna. Vidare har hon varit verksam som vd på Arsenalen, Familjebostäder, Svenska Bostäder och HSB Stockholm.

Charlotte Axelsson har också haft engagemang som styrelseledamot i ett antal företag inom bostadsbranschen och arbetat i nationella och internationella organisationer som främst syftat till att förbättra och utveckla bostadsbranschen.

Motioner

Efter valen var det dags för årets motioner. Av de totalt 26 inkomna ärendena hade styrelsen gjort bedömningen att 13 var motioner som skulle behandlas på föreningsstämman. På styrelsens förlag beslutade föreningsstämman att överlämna övriga 13 ärenden till SKBs styrelse och vd för handläggning.

De 13 motionerna togs upp till behandling och beslutades med ett undantag enligt styrelsens förslag – Motion nr 1 av Lars Lingvall, Särskild granskning av styrelsens hantering av motioner. Vid denna typ av ärenden gäller speciella röstningsregler i lag om ekonomiska föreningar. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare ska utses. Det var 14 fullmäktige som röstade för motionen vilket innebär att förslaget om Bolagsverkets granskning av SKBs motionshantering bifölls.

Avslutningsvis

Före stämmans avslutning begärde styrelsens ordförande Håkan Rugeland ordet för att tacka av presidiet samt avgående styrelsesuppleant Bo Tjörnå och hyresutskottsledamoten Christer Eklund.

Därefter höll styrelseledamoten Johan Ödmark ett tacktal till Håkan Rugeland som avböjt omval efter 25 års förtjänstfullt engagemang i SKBs styrelse, de tre senaste åren som styrelsens ordförande. Stämmoordföranden Inga Näslund förklarade därefter stämman för avslutad.