Motion – 2005 / 2

År: 2005
Nummer: 2
Motionsställare: Jan Berglund, köande medlem

Turordningsregler

Kötiderna är orimliga och de lär inte bli bättre inom överskådlig tid om inget görs åt vårt kösystem, eftersom vi inte kan ändra den ekonomiska omvärldens drivkrafter. Kötider på 40 år riskerar att haverera hela SKBs grundtanke att hjälpa alla till en bostad.
Förslag:
De som är medlemmar och som fått bostad genom SKB skall ställa sig i kön på nytt om de vill söka ny bostad. Nytt datum för dem som idag har bostad bör bli dagen för föreslagen stadgeändring.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären föreslår att de medlemmar som har fått en lägenhet hos SKB skall mista sin turordning och ställa sig i kön på nytt om de vill söka ny bostad.
Motioner med liknande innehåll har behandlats av föreningsstämman vid ett flertal tillfällen men samtliga har avslagits.
Antalet medlemmar i SKB är nu över 78 000 samtidigt som föreningens bostadsbestånd uppgår till ca 6 550 lägenheter. Under 2004 blev ca 865 lägenheter lediga för uthyrning. Kötiderna varierar mellan 0-40 år och påverkas av läge, storlek, standard och hyra. Kötiderna är längst i innerstaden och kortast i förorterna. För nyproducerade lägenheter är kötiderna i allmänhet kortare, beroende på att dessa lägenheter har högre hyror och högre insatser. Tendensen över en längre period är att kötiderna blir allt längre för samtliga lägenhetstyper. Kötiderna varierar dock över tiden. Det senaste året har t ex kunnat märkas något kortare kötider främst i vissa förortsområden. Huruvida denna tendens är bestående är för tidigt att uttala sig om.
Ett system där den bostadssökande skulle få ställa sig sist i kön om man redan har fått en lägenhet tillämpas av andra bostadsorganisationer. Tanken med SKBs system är dock att en medlem, även efter att ha fått en lägenhet, skall ha möjlighet att söka en ny lägenhet när bostadsbehovet förändras. Detta kan vara fallet t ex vid ändrad familjesituation. Får en redan boende medlem i föreningen en ny lägenhet blir det ju alltid en lägenhet ledig till föreningen. Om en medlem inte skulle ha möjlighet att söka en ny lägenhet i SKBs bestånd är det en stor risk att lägenheten byts externt mot en lägenhet utanför föreningens bestånd. Enligt styrelsens mening beror inte problemet med långa kötider och antalet lediga lägenheter på SKBs regelverk utan på att föreningen har för få lägenheter i förhållande till det stora medlemsantalet.
SKB är en förening som är öppen för alla. I tidningen Vi i SKB skrivs regelbundet om kötiderna i SKB. Denna information går även att finna på föreningens hemsida liksom i årsredovisningen. SKB har av naturliga skäl ingen möjlighet att anvisa lägenheter till alla medlemmar. Det föreningen kan göra är att så tydligt som möjligt informera om kötider m m samt att fortsätta producera nya bostäder. Det är på grundval av detta som den enskilde medlemmen får bedöma om det är meningsfullt att gå in i respektive vara kvar i föreningen. Av skäl som redovisats ovan bör därför inte kötid tas bort när lägenhet erhållits eller någon tidsgräns för lägenhetsbyte införas. Det är dock viktigt att medlemmarna får relevant information om kötider och möjligheterna att få en lägenhet hos SKB.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att avslå motionen
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motionen.