Motion – 2022 / 24

År: 2022
Nummer: 24
Motionsställare: Åsa Janlöv, kömedlem

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Sex år har gått sen målen togs fram. Åtta år är kvar till år 2030 då FNs medlemsländer ska nå målen.

Tanken med det är att kommande generationer ska kunna leva bra. Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.
De svenska målen är mer preciserade när det gäller en miljökvalitet som krävs för en god miljö jämfört med målen i Agenda 2030. Det gör det lättare att följa utvecklingen i miljön och att också förstå vilka åtgärder som är viktigast.

Sveriges miljömål är ett nationellt genomförande av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Hur har SKB arbetat och har det med hållbarhet i SKB inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat?

Det finns en hållbarhetschef som jobbar med frågorna.
Men då ämnet inte varit uppe i möte och inte heller kunnat det under pandemin är det bra att konkret få veta lite mer.

Vill också som jag motionerat om tidigare gärna veta om det finns en kartläggning av de befintliga och äldre bestånden som det är möjligt och tänkt och planerats in solceller. Där det utan att förstöra kvartersbild kan göra nytta beroende på hur husen är placerade. I nyare bestånd blir det en annan sak att kunnat tänkt in och på detta.

Yrkar på
att SKB på ett enkelt och konkret sätt visualiserar och visar sina medlemmar:
– hur SKB arbetat/r med hållbarhet i de globala målen i agenda 2030.
– vad som hänt i områden avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Resultatet av SKBs hållbarhetsarbete redovisas redan årligen i årsredovisningen, i den del som kallas hållbarhetsredovisning. Redovisningen sker enligt den internationella standarden Global

Reporting Initiative (GRI) samt enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Redovisningen för år 2021 publiceras i början av april 2022, men även i årsredovisningen för år 2020 och tidigare finns information om hållbarhetsarbetet. Årsredovisningen finns att ta del av digitalt på SKBs hemsida och delas ut till kvarteren. I hållbarhetsredovisningen finns beskrivet hur SKB har arbetat med de olika hållbarhetsområdena under året, hur det har gått med SKBs hållbarhetsmål och hur hållbarhetsarbetet är organiserat.

SKB arbetar redan med FNs globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030). SKBs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre övergripande fokusområden; att ha en sund ekonomi, ta ett grönt ansvar och vara en aktiv samhällsbyggare. I hållbarhetsredovisningen finns beskrivet vilka av FNs globala mål för hållbar utveckling som har identifierats som viktigast för SKB och hur dessa relaterar till de tre övergripande fokusområdena. Denna kartläggning har genomförts tillsammans med SKBs väsentlighetsanalys, det vill säga den analys som avgör hur SKB prioriterar i sitt hållbarhetsarbete.

Vad gäller solceller har en inventering av lämpliga fastigheter genomförts och denna uppdateras regelbundet. I inventeringen har SKB identifierat cirka 20 fastigheter som i dagsläget inte har solceller installerade men där installation eventuellt kan vara lämplig framöver. Lämpligheten avgörs bland annat av tak riktning på byggnaden och om det finns ett tillräckligt stort elbehov för att den el som produceras kommer att vara till nytta. Av de 20 fastigheterna är två i dagsläget i planeringsstadiet för en installation inom snar framtid. Efter dessa installationer kommer SKB att ha nått gränsen på 500 kW installerad effekt, vilket på grund av gällande skatteregler motsvarar en gynnsam nivå (tidigare 250 kW installerad effekt). Utvecklingen kommer att noggrant följas, då förändrad lagstiftning kan innebära att fler solceller kan installeras i SKBs fastighetsbestånd.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Stämman beslutade att besvara motion 24.