Motion – 2022 / 22

År: 2022
Nummer: 22
Motionsställare: Svante Hellman, hyresmedlem Björkhagen

Laddstolpar

Omställningen av bilparken från bensin- och dieseldrift till eldrift är i full gång. För att kunna skaffa en elbil behövs möjlighet till laddning. Vi som bor i SKB har ännu inte tillgång till laddning på våra parkeringsplatser eller i våra garage. Det är dags att vi får det.

Jag yrkar
Att föreningsstämman beslutar
att SKB tar fram en plan för hur man förser våra parkeringsplatser/garage med laddstolpar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har under år 2021 beslutat om en strategi och en målsättning innebärande att 30 procent av SKBs bilplatser ska ha tillgång till laddning år 2030. SKB har i dagsläget drygt 3 000 bil och mc-platser. Av dessa har 170 platser tillgång till laddmöjlighet. Till sommaren 2022 beräknas antalet platser vara 200. Beslut om var kommande utbyggnad ska ske tas halvårsvis och planen är att utföra cirka 70–100 platser årligen.

I all nyproduktion sedan nästan tio år tillbaka (från Tältlägret och framåt), har SKB i varje garage installerat laddboxar på ett antal platser. Utöver nyproduktionen har SKB installerat laddboxar i garage i det äldre beståndet, såväl proaktivt som baserat på efterfrågan. Dock är det inte möjligt att med kort varsel tillgodose alla önskemål och vissa önskemål kanske inte kan uppfyllas ens på lång sikt.

Vid beslut om utbyggnad tas bland annat hänsyn till följande; efterfrågan, avvägningen mellan garage och utomhusparkering (markarbeten fördyrar och försvårar installation utomhus), tillgänglig och möjlig strömkapacitet samt planerad renovering av garage, elcentraler eller andra större installationer som till exempel installation av värmepump för minskad energiförbrukning i fastigheten.

En informationssida på SKBs webbplats är under framtagande. På denna kommer medlemmar kunna ta del av information om mål och strategi på lång sikt, utbyggnadsplanen på kort sikt, prissättning och principer för uthyrning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Stämman beslutade att besvara motion 22.