Motion – 2005 / 1

År: 2005
Nummer: 1
Motionsställare: Tomas Lindmark, hyresmedlem i Grundläggaren

Förtroendevalda m m

Som boende i SKB sedan 1974 är jag numera medlem i en postkooperativ bostadsförening kooperativ hyresrättsförening. Med den snäva utsiktspunkt mot SKB i sin helhet som boendet i Grundläggaren medför innebär det att föreningen styrs av en liten grupp förtroendevalda på lokal och central nivå som i egentlig mening både saknar mandat som kontakt med dem de företräder. Föreningen styrs inte längre av medlemmarnas behov, önskemål, intressen och engagemang utan av ett litet antal personer som inte förmår att skilja ut sina egna politiska och ideologiska övertygelser från uppdraget att representera boende medlemmar i den egna förvaltningsenheten inom ramen för en kooperativ bostadsförening hyresrättsförening.
Vid ett flertal tillfällen har det förekommit att förtroendevalda vägrat att representera boende med hänvisning till personliga värderingar som intet har att göra med uppdraget i vår kooperativa bostadsförening – kooperativa hyresrättsförening.
I Grundläggaren tar sig detta uttryck genom att förtroendevalda systematiskt filtrerar, förändrar och förhindrar att information når fram, åt ena hållet till medlemmarna, åt det andra, till SKB. Det är i princip omöjligt att få en fråga på dagordningen. De offentliga kallelserna till Kvartersrådets möten är tomma på innehåll trots att frågeställningar i god tid aviserats skriftligen. Trapphusets förtroendevalde tar, trots brev, aldrig kontakt, tar inte upp frågorna i Kvartersrådet, återkommer aldrig med ett resultat. Av protokollen går varken att utläsa vad som förevarit, vad som beslutats eller vilka ärenden som står kvar till nästa gång. Som boende medlem är jag direkt berörd av frågor som handlar om t ex principer för hyressättningen, bostadens användning t ex möjligheten att nyttja befintlig balkong, bruket av gemensamma lokaler i fastigheten liksom regler och kostnader för detta, funktionen och tryggheten i den kollektiva hemförsäkringen med reseförsäkring hos Folksam, hyror och tillgänglighet för garage och parkeringsplatser, säkerheten i boendet och fastigheten som sådan, fastighetsunderhåll, en god personalvård för föreningens anställda, hyresrabatter för hyresgäster som inte orsakar föreningen merkostnader, och mycket annat. Allt detta är frågor som Kvartersrådet vägrar att ta upp till diskussion.
Förvaltningsenhetens medlemsmöte utser varje år en fullmäktigeledamot till stämman. Valet är visserligen personligt, varför denne kan agera efter eget skön, men föreningsmötet ger sin syn på lagda motioner. Det är med förundran jag jämför uppdraget med de protokoll som redovisar vad som sagts och gjorts under stämman.
Som boende medlem är jag hjärtligt trött på förtroendevalda som blankt nekar att svara på frågor, hänvisar till innehållslösa protokoll och som av okända skäl vägrar att redovisa hur frågor har hanterats av föreningsstämman och fullmäktigemöte.
Såväl Kvartersrådet som VD och samtliga revisorer är underrättade om detta men ingen har ens hört av sig. I stället för att diskutera mina tankar kring olika motioner som de facto berör många boende uppmanar mig Kvartersrådet i protokoll att formulera dem i motionsform och sända in dem till fullmäktige före 2005-01-31. I sin beredning inför tidigare stämmor brukar styrelsen beteckna texter från enskilda medlemmar som enskilda motioner och lämna dem utan åtgärd. Åter ett uttryck för att den medlemsdemokratiska processen i vår postkooperataiva bostadsförening – kooperativa hyresrättsförening är genomrutten.
Att vara förtroendevald i en kooperativ bostadsförening kooperativ hyresrättsförening innebär ett personligt ansvar för att representera andra boende och köande medlemmar genom att föra fram och företräda deras synpunkter och önskemål. Det omfattar bl a att ta ansvar för att information förs ut från föreningen till dess medlemmar liksom omvänt, från medlemmarna in i föreningen. Ansvaret omfattar också att föra samtal, lyssna och vara lyhörd för de behov, önskemål och synpunkter som finns bland medlemmarna oavsett om de redan bor i någon av föreningens förvaltningsenheter eller är köande.
Med utgångspunkt i Grundläggaren kan jag konstatera att demokratikrisen är mycket djup. Utbildningsmässigt behöver föreningen börja med så grundläggande saker som: vad innebär kooperation? (enkelt uttryckt: hjälp dig själv genom att hjälpa andra); varför har en kooperativ bostadsförening – kooperativ hyresrättsförening förtroendevalda?; vilka skyldigheter och rättigheter har en förtroendevald?; hur behöver en förtroendevald fungera för att kunna representera boende eller köande medlemmar?.
Kvartersrådet i Grundläggaren är uppmärksammat på detta men nekar att ens föra upp ärendet på kallelsen, dagordningen/föredragningslistan eller redovisa inkommet brev i protokollet. Förtroendevalda tar heller inte kontakt i frågan. Samtliga revisorer liksom VD är uppmärksammade på förhållandet.
Jag vill att föreningen:
· utbildar alla förtroendevalda på samtliga nivåer i vilka skyldigheter och rättigheter de har samt i vad dessa innebär
· utreder hur föreningen kan och skall förhålla sig till förtroendevalda som medvetet och avsiktligt försätter normalt föreningsdemokratiskt förfarande ur spel
· utreder hur föreningen arbetsrättsligt kan och skall förhålla sig till anställda som medvetet och avsiktligt försätter normalt föreningsdemokratiskt förfarande ur spel genom att avsiktligt undanhålla information eller försena förvaltningsprocesser
· utreder frågan om skadeståndsansvar för förtroendevalda avseende den ekonomiska skada som kan uppstå för den enskilde medlemmen när medlemmar eller medlemsgrupper inte blir representerade till följd av att förtroendevalda av personliga ideologiska eller politiska skäl inte utför sina ålagda uppdrag
· utreder möjligheten till försäkringsskydd av förtroendevalda i dessa situationer.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionen tar upp frågor som rör bl a föreningsdemokratin inom SKB och de förtroendevaldas roll inom föreningen.
I en kooperativ förening som SKB skall givetvis föreningsverksamheten lokalt fungera så att alla medlemmar kan komma till tals för att föra fram sina åsikter i olika frågor och att de bereds möjlighet att delta i beslutsfattandet på lika villkor. Detta garanteras av föreningens stadgar och andra regler som styr den demokratiska processen inom SKB.
Rätten att välja sina företrädare liksom rätten att motionera är viktiga förutsättningar för demokratin. En enskild medlem har rätt att ta upp olika frågor till behandling av föreningsstämman genom att motionera. En enskild motion har samma tyngd som en motion som kvartersrådet eller andra grupper av medlemmar har ställt sig bakom.
Styrelsen delar motionärens syn beträffande en förtroendevalds ansvar och roll. I våra kvartersråd pågår ett engagerat ideellt arbete. Man lägger ned mycket oavlönad tid på att utföra sitt uppdrag på ett för hyresmedlemmarna bra sätt. Styrelsen är medveten om att det också finns ett behov av introduktion och utbildning hos medlemmar med förtroendeuppdrag inom föreningen. Särskild utbildning för förtroendevalda finns redan och kommer att fortsätta. Utbildningen innehåller bl a ett moment om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag. Regler, ansvar, föreningskunskap och mötesteknik tas även upp samt frågor som rör bl a ekonomi och fastighetsskötsel.
Styrelsen anser inte att det finns något skäl att, som motionären yrkar, särskilt utreda hur föreningen skall förhålla sig om någon förtroendevald eller anställd inte skulle uppfylla villkoren för sitt uppdrag resp anställning. Det finns lagar och regelverk att tillämpa i sådana fall. Detta gäller även eventuella skadeståndsansvar.
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som här har redovisats
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att  anse motionen besvarad med vad som redovisats i styrelsens utlåtande.