Motion – 2022 / 9

År: 2022
Nummer: 9
Motionsställare: Christer Behnke, fullmäktig Björkhagen

Vilken markstrategi ska gälla i Stockholms Kooperativa Bostadsförening?

Om markstrategi ändras från att bygga i Storstockholm till att bygga i en omkrets som nås via kollektiv trafik inom 60 minuter från Stockholms centralstation bör detta ses som en principiell fråga enligt §28.

Man har från styrelsens sida hävdat att det är svårt att få markanvisningar i tillräcklig utsträckning i Storstockholm och därför måste vi söka oss utanför Storstockholm. Antalet markanvisningar är enligt styrelsen mellan 80 och 100 bostäder per år i Storstockholm.

Eftersom man säger att målsättningen är 200 bostäder per år räcker detta inte utan man måste söka sig utanför Storstockholm. Det är osäkert om målsättningen på 200 bostäder beslutats i fullmäktige.
Det vore intressant att veta hur stort antal markanvisningar totalt sett som delas ut per år i Storstockholm. Det skulle ge en bild av hur lyckosamma vi är i konkurrensen med andra bygg och bostadsbolag.

Går det att göra mer för att lyckas bli tilldelad en större andel än idag?

Sedan är det ju så att vi medlemmar finansierar nybyggnation direkt och indirekt via lån och det vore intressant att veta var vi, boende och köande medlemmar tillsammans och separat vill att föreningen bygger. Var vill vi bo och var vill vi att föreningen satsar våra pengar.

Ett första steg i detta är att vi i fullmäktige får möjlighet att fatta beslut om vilken mark- strategi som ska gälla.

Nästa steg bör vara att undersöka vad köande och boende medlemmar totalt och separerat vill bo och var vi vill bedriva nybyggnation. Detta kan göras med en enkätundersökning som ställs till alla medlemmar

Jag yrkar att
Fullmäktige tar beslut om den markstrategi som ska gälla i SKB.

Alternativ 1
SKB bygger i Storstockholm.

Alternativ 2
SKB bygger i en omkrets som nås med kollektivtrafik på 60 min från Stockholms central.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Stämman beslutade att avslå motion 8, att avslå första att-satsen motion 9, att andra att-satsen besvaras samt att besvara motion 10 enligt styrelsens utlåtande.

 

Beslut