Motion – 2022 / 8

År: 2022
Nummer: 8
Motionsställare: Ulla Wikander, fullmäktig Kartan-Skalan

SKB bör snarast återkalla och upphäva avsiktsförklaringen till Uppsala kommun om att fortsätta bygga hyresrätter där under en 10årsperiod

Vem ställer sig i kö i Stockholms Kooperativa Bostadsförening för att få en bostad i Uppsala? Inte någon av dem jag känner till.
Vad tycker de köande om att deras medlemsavgifter används till att finansiera byggande som de inte har något intresse av? Ska SKB ge en extrasnabb fil för den som söker bostad i Uppsala, allt medan de flesta i SKBs medlemskö vill bo i Storstockholm?

SKB har nyligen formulerat sin ”vision”. Den avslutas med orden: ”Vi utvecklar områdena där våra medlemmar bor och bidrar till att hela Stockholmsregionen växer”.
Uppsala hör inte till Stockholmsregionen.
Som vi vet har SKB redan byggt flera lägenhetshus i Uppsala. Några fler bör det inte bli. Men tyvärr – utan att förankra detta på föreningens årsstämma – har f d VD:n och styrelsen åtagit sig att långsiktigt bygga i Uppsala. Uppsala kommun har av SKB fått en avsiktsförklaring om att där under en tioårsperiod bygga 500-600 bostäder.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar
att ge styrelsen – nu med en ny VD – i uppdrag att återkalla avsiktsförklaringen om att bygga upp till 600 kooperativa hyresrätter i Uppsala.

att SKB koncentrerar sitt byggande till Storstockholmsområdet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt stadgarna har föreningen säte i Stockholm men där sägs inget om var det ska byggas. För många medlemmar är namnet SKB en fingervisning om att ”Stockholmsområdet” är det rådande.

För att inte hamna i diskussion med styrelse och medlemmar om byggnationers plats är ett för- slag, att SKB beslutar om byggstarter inom ett av fullmäktige godtaget område.

Förslag att föreslå Stockholms län, då inkluderas Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Norrtälje, Värmdö m fl orter eller en timmes kollektivtrafik från Stockholm C.

Skulle ett område utanför, område som beslutats att bygga inom, visa sig attraktivt för styrelsen, ska det tas upp i fullmäktige enligt paragraf 28 – Styrelsen ska inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Det beslut som då tas – ska gälla. Paragraf 28 bör kvarstå i en stadgerevision.

Yrkar på att
fullmäktige beslutar om att nybyggnationer görs inom Stockholms län och/eller en timmes res- väg kollektivt från Stockholm C.

Styrelsens utlåtande över motionerna 8, 9 och 10
Motionärernas frågeställningar är till stora delar redan besvarade i utlåtanden över motionerna 9–12 till 2020 års föreningsstämma (behandlades vid den extra föreningsstämman i november 2021), motion 4 till 2021 års föreningsstämma samt förvaltningsärende 1 till 2018 års förenings- stämma och förvaltningsärende 9 till 2019 års föreningsstämma (båda förvaltningsärendena behandlades som motioner enligt stämmobeslut). Under diskussionen av ärendet år 2018 fram- ställdes ett tilläggsyrkande, att styrelsen skulle återkomma till stämman med förslag till geografisk inriktning. Stämman avslog detta yrkande. Styrelsen hänvisar till sina utlåtanden över dessa motioner men vill ändå poängtera att vid samtliga motioner gällande SKBs geografiska utbredning har föreningsstämman fattat beslut i enlighet med styrelsens linje, att 60 minuters resväg med kommunala färdmedel till Stockholm central avgränsar det område SKB ska verka i. Detta motiveras bland annat av att det är avståndet mätt i restid med allmänna kommunikationsmedel, snarare än det geografiska läget, som ska vara avgörande för var SKB bör bygga. Som exempel på restider till Stockholm central kan nämnas att det från kvarteren Skarpbrunna i Botkyrka, Muraren i Täby och Modellören i Gustavsberg tar över 40 minuter med kollektivtrafik. Det är längre tid än det tar att åka från Uppsala.

Uppsala ingår i Stockholmsregionen i den uppdelning av Sverige i funktionella arbetsmarknads- regioner (FA-regioner) som används av departement och myndigheter som arbetar med tillväxt- och sysselsättningsfrågor. Denna regionindelning bygger bland annat på en kartläggning av arbetspendling mellan orter i dessa regioner.

Byggandet i Uppsala har inte medfört att SKB avstått från möjligheter att bygga i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av ovan nämnda motioner och beslut.

2018 Förvaltningsärende 1 (behandlat som motion). ”Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)”. Styrelsen ställde sig i sitt yttrande positiv till detta. Föreningsstämman beslutade att överlämna ärendet till SKBs styrelse och vd för handläggning. Tilläggsyrkandet, att styrelsen skulle återkomma till stämman med förslag till geografisk inriktning, avslogs.

2019 Förvaltningsärende 9 (behandlat som motion). ”SKB-verksamhet utanför Stockholms län”. Styrelsen pekade på behovet av bostäder för föreningens medlemmar. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

2020 Motion 9 ”Stadgarnas § 2 angående föreningens ändamål vs Nybyggnation i Uppsala”, motion 10 ”Angående expansionsstrategin”, motion 11 ”Bygg i Stockholm, och i dess grannkommuner, inte i Uppsala” samt motion 12 ”Geografisk? policy och stopp för Uppsala”. Styrelsen pekade på behovet av bostäder för föreningens medlemmar. Föreningsstämman beslutade att avslå motionerna.

2021 Motion 4 ”SKB ska verka i Stockholmslän – verksamheten i Uppsala bör avvecklas och fastigheten säljas”. Styrelsen hänvisade till tidigare svar gällande geografisk utbredning samt påpekade att all nyproduktion bär sina egna kostnader. Föreningsstämman beslutade att avslå motionen.

Fråga om målet att producera 200 lägenheter om året ställs i motion 19. Även den frågan har hanterats vid tidigare föreningsstämmor, nämligen i samband med behandlingen av dels förvaltningsärendena 22 och 23 vid 2016 års föreningsstämma, dels förvaltningsärende 2 vid 2018 års föreningsstämma (det senare behandlat som motion). Utgångspunkten för styrelsens svar på sistnämnda ärende var SKBs ändamål som det är formulerat i stadgarnas § 2, nämligen att fören- ingen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga och förvalta bostads- lägenheter. Det stora antalet köande i förhållande till befintligt lägenhetsbestånd visar att det finns ett stort behov av att producera fler lägenheter, vilket motiverar styrelsens ambitionshöjning
– att öka den genomsnittliga årsproduktionen från 100 till 200 lägenheter. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen har i dagsläget ingen annan uppfattning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motion 8 samt första yrkandet i motion 9,

att anse andra yrkandet i motion 9 samt motion 10 besvarade.

 

Beslut

Stämman beslutade att avslå motion 8, att avslå första att-satsen motion 9, att andra att-satsen besvaras samt att besvara motion 10 enligt styrelsens utlåtande.