Motion – 2022 / 7

År: 2022
Nummer: 7
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Redovisning av styrelsens underlag för besluten om Uppsala

Motionen i korthet

Styrelsen beslutade år 2018 att utvidga verksamheten till Uppsala, utanför Stockholms län, och ingå en avsiktsförklaring gentemot Uppsala kommun om att bygga ett större antal lägenheter där. Det gjorde styrelsen utan att först tillfråga föreningsstämman, vilket krävs för principiellt viktiga frågor enligt stadgarnas § 28. Det har kritiserats i ett antal motioner. Men nu är fastigheten byggd, och stämman har avslagit yrkanden om att avveckla verksamheten i Uppsala.

Det är stötande att något tillfredsställande underlag för dessa principiellt och praktiskt viktiga beslut ännu inte har redovisats, trots upprepade frågor. Vissa av styrelsens hänvisningar har till och med varit felaktiga.

Styrelsen bör därför få i uppdrag att sammanställa och publicera en ingående redovisning av vad styrelsen grundade sina beslut om Uppsala på.
SKB:s styrelse beslutade år 2018 att börja bygga i Uppsala – utanför Stockholms län – och dessutom ingå en avsiktsförklaring gentemot Uppsala kommun om att bygga ett större antal lägenheter där. Det gjorde styrelsen utan att först tillfråga föreningsstämman, vilket krävs för principiellt viktiga frågor enligt stadgarnas § 28. Det är allvarligt, och det har kritiserats i ett antal motioner under åren 2019–2021.

Men nu är fastigheten byggd, inflyttning har skett, och stämman har avslagit yrkanden om att avveckla verksamheten i Uppsala och sälja fastigheten.

Det som dock med fog kan krävas är att styrelsen redovisar vilket underlag styrelsen hade för sina beslut om Uppsala. Svaren hittills har varit mycket bristfälliga.

Jag går här igenom vad styrelsen har hänvisat till – också därför att en del fullmäktigeledamöter felaktigt uppfattat att fullmäktige ställt sig bakom att SKB skulle börja bygga i Uppsala.

1. Styrelsen hänvisade år 2019* till fullmäktigedagen år 2013. Det som skedde då var att vi delades upp i grupper och – utan att behöva ta hänsyn till några som helst förutsättningar eller restriktioner
och på kort tid skulle placera ut legobitar på en karta där vi tyckte att SKB skulle kunna bygga, dessutom med olika typer av legobitar för olika typer av hus. Det är orimligt att be- skriva detta
som ett seriöst underlag för var SKB ska bygga, när det närmast liknade en lekstuga. (Se Vi i SKB april 2014.)

2. Styrelsen hänvisade år 2019* till en enkät år 2014 till köande där Uppsala påstods ha pekats ut som lämplig ort. Men Uppsala inte ens nämndes i den enkäten. Det var dessutom bara
18 procent som ville bo i annan kommun än Stockholm – och de ville främst bo i de näraliggande kommunerna Solna och Sundbyberg. (Se enkäten, https://www.skb.org/wp-content/uploads/ Resultat-SKBs-demokratienkatkoande_2014.pdf.)

3. Styrelsen påstod år 2019* – med fullmäktigedagen och enkäten som grund – att ”både fullmäktigeledamöterna och de köande medlemmarna pekade ut Uppsala som en lämplig ort att expandera i”. Det
påståendet stämmer inte alls – se ovan under 1 och 2. Och det hela förvärrades

När styrelsen fortsatte: ”Utifrån detta” – alltså det undermåliga underlag som fullmäktigedagen och enkäten utgjorde – ”har sedan SKBs styrelse antagit en vision som bland annat innebär att SKB ska bidra till att regionen växer.”

4. Styrelsen fortsatte både år 2020** och år 2021*** att hänvisa till fullmäktigedagen år 2013 och enkäten år 2014 utan att på minsta sätt kommentera de kritiska anmärkningar som framfördes i motioner
år 2020 och 2021 om att de inte innebar något stöd för utvidgningen till Upp- sala. Det kan knappast uppfattas på annat sätt än att styrelsen inte hade något att anföra mot kritiken, det vill säga
att anmärkningarna var korrekta.

5. Styrelsen hänvisade år 2019* till en motion år 2018 om utvidgat geografiskt område vid byggande. Men den motionen hade styrelsen gallrat bort som ”förvaltningsfråga” och ville inte att stämman skulle
behandla så oviktig ansåg styrelsen då att motionen var. Styrelsen hade inte skrivit något utlåtande med förslag till beslut som stämman kunde ta ställning till utan bara ett kort svar på meningar.

Det motionärerna ville var dessutom att styrelsen skulle utreda möjligheterna att bygga i Mälardalsregionen, och de skrev vidare: ”En marknadsundersökning bör genomföras för att verifiera att det finns ett intresse hos föreningens medlemmar att kunna bo i närliggande orter.” Men någon sådan utredning eller marknadsundersökning har inte gjorts.

6. Styrelsen skrev år 2018****: ”SKBs fullmäktige har på tidigare möten varit med och definierat vilka kommuner man anser SKB ska prioritera att bygga bostäder i.” Det är obegripligt vad styrelsen
refererar till – det finns inga sådana beslut av fullmäktige.

7. Styrelsen skrev år 2018****: ”Det pågår också en bredare analys som omfattar större delen av regionen. Den analysen ska slutligen landa i riktlinjer som anger var SKB ska prioritera att söka mark för
ny bostadsbebyggelse.” Men innan den analysen var färdig och riktlinjer fastställda beslutade alltså styrelsen att bygga i Uppsala.

8. Styrelsen hänvisade år 2020** till tidigare diskussioner och skrev: ”Frågan om styrelsens beslut att bygga i Uppsala har föranlett diskussioner vid föreningsstämmorna 2018 och 2019 med anledning
inkomna ärenden till stämmorna. Vid båda tillfällena uttryckte stämmorna stöd för styrelsens beslut. Det är därför inte korrekt att påstå att styrelsen beslutat om byggandet i Uppsala ’utan
förankring hos stämman och medlemmar’.”

Påståendet är häpnadsväckande. Motionen (förvaltningsfrågan) år 2018**** gällde Mälardalen, inte Uppsala – se ovan under 5. Och ställningstagandet till motionen (förvaltningsfrågan) år 2019* kom efter styrelsens beslut om Uppsala och kan alltså omöjligen ha varit något stöd för det beslutet.

9. Styrelsen hänvisade år 2020** till att ”Uppsala uppfyller kravet på en pendlingstid under 60 minuter”. Men det kravet är inte något som fullmäktige har beslutat, utan det är ett självpåtaget krav som
återfinns i den så kallade markstrategin, som har beslutats av styrelsen återigen i strid med kravet i stadgarnas § 28 att principiella frågor ska underställas föreningsstämman.

10. Styrelsen sade år 2020** att ”styrelsens beslut att bygga i Uppsala är naturligtvis grundat på samma kalkyler som gäller för SKBs övriga projekt”. Det måste innebära att styrelsen inte har gjort
några speciella överväganden principiellt i fråga om att utvidga verksamheten för Stockholms Kooperativa Bostadsförening utanför Stockholmsregionen, att styrelsen inte har gjort några speciella
övervägande i praktiska avseenden av vad det innebär att förvalta en fastighet som ligger på så stort avstånd från övriga, med placering av och resor för personal och annat och att styrelsen inte har
gjort några speciella överväganden i demokratiskt hänseende av vad det innebär att ha medlemmar i Uppsala som blir geografiskt isolerade från övriga. Det är anmärkningsvärt.

11. Styrelsen hänvisade år 2019* till att ”både avsiktsförklaring och planering för förvaltning av fastighetsbeståndet har föregåtts av noggranna analyser”. Men eftersom inte en enda av de analyser som
styrelsen påstår finns har redovisats saknar påståendet relevans.

För övrigt har inte enkla frågor per mejl om vid vilka sammanträden styrelsen har behandlat frågan om Uppsala besvarats.

Sammanfattningsvis: Styrelsen har hittills inte redovisat något beslutsunderlag av substans för besluten om Uppsala. Flertalet hänvisningar har visat sig vara felaktiga eller tämligen innehållslösa. Påståendena om att fullmäktige har uttalat stöd för Uppsala före besluten är felaktiga.

Eftersom utvidgningen av SKB:s verksamhet utanför Stockholmslän – och avsiktsförklaringen gentemot Uppsala kommun är av stor betydelse både principiellt och praktiskt är det stötande att styrelsen inte har redovisat relevanta grunder för besluten om Uppsala, trots upprepade frågor. Det är hög tid att styrelsen redovisar substantiellt underlag för besluten om Uppsala.

Om så inte sker finns det möjlighet att begära särskild granskning (enligt 9 kap. lagen om ekonomiska föreningar) av besluten om Uppsala. Det krävs numera inget stämmobeslut för detta, utan det räcker med att minst en tiondel av samtliga röstberättigande inkommer med en skrivelse till Boverket med en sådan begäran. Ur flera synvinklar är det dock bättre om den möjligheten inte behöver utnyttjas.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att för medlemmarna sammanställa och på hemsidan publicera en ingående redovisning av vad styrelsen grundade sina beslut om utvidgning till Uppsala och avsiktsförklaring gentemot Uppsala kommun på.

** Se utlåtandet över motionerna 9–12 år 2020 i häftet med motioner år 2020

*** Se utlåtandet över motion 4 år 2021 i häftet med motioner år 2021

**** Se svaret på ”förvaltningsfråga” 1 år 2018 (motion som styrelsen hade gallrat bort och inte ville att stämman skulle behandla) i häftet med s.k. förvaltningsfrågor år 2018.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Framtagandet av markstrategin föranleddes av ett beslut på ordinarie föreningsstämman 2018. Där behandlades ett ärende gällande ”Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)”. I det ärendet påpekades att både köande och boende medlemmar har ett behov av att erbjudas lägenheter i Mälardalsregionen. Styrelsen ställde sig i sitt yttrande positiv till detta. Fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till SKBs styrelse och vd för handläggning, enligt styrelsens redovisade svar. Under diskussionen av ärendet framställdes ett tilläggsyrkande, nämligen att styrelsen skulle återkomma till stämman med förslag till geografisk inriktning. Stämman avslog detta yrkande. Styrelsen har utifrån det beslutet arbetat vidare med frågan och tagit fram en markstrategi. I denna nu fastställda strategin tydliggörs att SKB ska söka mark i områden från

vilka man med kollektiva färdmedel kan ta sig till Stockholm central inom 60 minuter. Detta motiveras bland annat av att det är avståndet mätt i restid med allmänna kommunikationsmedel snarare än det geografiska läget som ska vara avgörande för var SKB bör bygga.

Tilläggas bör att SKB inte förbundit sig att bygga mer i Uppsala. I avsiktsförklaringen står att parterna ska verka för att SKB ska kunna bygga upp ett bestånd bestående av 500 – 600 Bostäder. Innan beslut tas om fortsatta investeringar måste de ekonomiska förutsättningarna vara givna så att en rimlig hyra kan sättas.

Innan etableringen gjordes en marknadsanalys av ett externt konsultbolag som visade på att till- växten i Uppsala anses vara god och att bostadsbehovet väntas öka. Analysen är av konkurrensmässiga skäl inte lämplig att göra offentlig. Dessutom har SKB ca 1 300 medlemmar i Uppsala och inräknas även några av kranskomunerna till Uppsala så blir siffran ca 1 600. Dessutom pendlar över 6 000 människor dagligen mellan Stockholm och Uppsala.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionerna 5, 6 och 7.

 

Beslut

Stämman beslutade att avslå motion 5, 6 och 7.