Motion – 2022 / 6

År: 2022
Nummer: 6
Motionsställare: Anne-Lie Vilhelmsson, fullmäktig Agendan

Stopp för mer byggnation i Uppsala

Då Uppsala inte har beretts enligt §28 bör fullmäktige ge bifall för
*Att all projektering och fortsatt investeringar i Uppsala stoppas

*Att stoppet blir kvar tills nytt beslut fattas på en stämma/extra stämma, efter sedvanlig beredning först hos medlemmar, kvartersrådsmöten och därefter som en punkt i stämman/extra stämman för beslut av fullmäktige.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Framtagandet av markstrategin föranleddes av ett beslut på ordinarie föreningsstämman 2018. Där behandlades ett ärende gällande ”Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)”. I det ärendet påpekades att både köande och boende medlemmar har ett behov av att erbjudas lägenheter i Mälardalsregionen. Styrelsen ställde sig i sitt yttrande positiv till detta. Fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till SKBs styrelse och vd för handläggning, enligt styrelsens redovisade svar. Under diskussionen av ärendet framställdes ett tilläggsyrkande, nämligen att styrelsen skulle återkomma till stämman med förslag till geografisk inriktning. Stämman avslog detta yrkande. Styrelsen har utifrån det beslutet arbetat vidare med frågan och tagit fram en markstrategi. I denna nu fastställda strategin tydliggörs att SKB ska söka mark i områden från vilka man med kollektiva färdmedel kan ta sig till Stockholm central inom 60 minuter. Detta motiveras bland annat av att det är avståndet mätt i restid med allmänna kommunikationsmedel snarare än det geografiska läget som ska vara avgörande för var SKB bör bygga.

Tilläggas bör att SKB inte förbundit sig att bygga mer i Uppsala. I avsiktsförklaringen står att parterna ska verka för att SKB ska kunna bygga upp ett bestånd bestående av 500 – 600 Bostäder. Innan beslut tas om fortsatta investeringar måste de ekonomiska förutsättningarna vara givna så att en rimlig hyra kan sättas.

Innan etableringen gjordes en marknadsanalys av ett externt konsultbolag som visade på att tillväxten i Uppsala anses vara god och att bostadsbehovet väntas öka. Analysen är av konkurrensmässiga skäl inte lämplig att göra offentlig. Dessutom har SKB ca 1 300 medlemmar i Uppsala och inräknas även några av kranskomunerna till Uppsala så blir siffran ca 1 600. Dessutom pendlar över 6 000 människor dagligen mellan Stockholm och Uppsala.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionerna 5, 6 och 7.

 

Beslut

Stämman beslutade att avslå motion 5, 6 och 7.