Motion – 2022 / 5

År: 2022
Nummer: 5
Motionsställare: Jan Granath, fullmäktig Stångkusken

Redovisa underlag för beslut om etablering i Uppsala!

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har byggt en fastighet i Uppsala och gjort en avsikts- förklaring med kommunen att bygga 500–600 lägenheter i kommunen. Beslutet om detta kunde man läsa på webben den 14 juni 2018. Vi har också kunnat läsa i svar på en motion som kallats förvaltningsfråga 2019 att SKB har antagit en vision som bland annat innebär att SKB skall bidra till att regionen växer.

Stora förändringar och stora ambitioner! Man behöver inte vara speciellt påläst eller kunna tolka stadgar och paragrafer för att fundera på om inte dessa beslut kanske borde prövas mot SKBs stadgar § 28. Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.

Ett flertal motioner i frågan har lämnats, senast 2020 och 2021. Styrelsen har i sina svar på motionerna hänvisat till att frågan har diskuterats med fullmäktige. Det finns en uppenbar risk att både medlemmar och fullmäktigeledamöter tror att frågan diskuterats och att fullmäktige

ställt sig bakom beslutet om Uppsala. Jag vill påstå att så inte är fallet. Styrelsen har genom- gående hänvisat till

1. Fullmäktigedagen 2013 då diskussioner fördes i grupper under kort tid och under ”lek- fulla former” och utan några som helst restriktioner. Att hänvisa till detta som ett seriöst underlag för var SKB
ska bygga är inte bra.
2. Styrelsen hänvisar också till en enkät till köande medlemmar där det uppges att Uppsala pekats ut som en tänkbar ort där medlemmarna önskar att SKB bygger. Att hänvisa till enkäten är fel/inte
ärligt. Uppsala nämns överhuvudtaget inte i enkäten och den redovisning av den som finns!! Går att läsa på SKBs hemsida.

I svar på motionerna skriver styrelsen bl a ”SKBs fullmäktige har på tidigare möten varit med och definierat vilka kommuner man anser SKB ska prioritera att bygga bostäder i.” Några sådana diskussioner har inte förts. Man skriver också att ”Det pågår också en bredare analys som om- fattar större delen av regionen. Den analysen ska slutligen landa i riktlinjer som anger var SKB ska prioritera att söka mark för ny bostadsbebyggelse.” Men man beslutade att bygga redan innan analysen var färdig och riktlinjer fastställda. Man skriver att ”både avsiktsförklaring och planering för förvaltning av fastighetsbeståndet har föregåtts av noggranna analyser”, men inga analyser har redovisats.

Nu är det första huset byggt och inflyttning har skett. Det kan vi inte göra något åt, men det är hög tid att styrelsen beskriver hur besluten har gått till och förklarar hur det har kunnat ske.

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att på hemsidan (för samtliga medlemmar) publicera analyser och överväganden som har legat till grund för styrelsens beslut om att utvidga SKB:s område och att ingå en långsiktig överenskommelse med Uppsala om fortsatt byggande i kommunen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Framtagandet av markstrategin föranleddes av ett beslut på ordinarie föreningsstämman 2018. Där behandlades ett ärende gällande ”Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)”. I det ärendet påpekades att både köande och boende medlemmar har ett behov av att erbjudas lägenheter i Mälardalsregionen. Styrelsen ställde sig i sitt yttrande positiv till detta. Fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till SKBs styrelse och vd för handläggning, enligt styrelsens redovisade svar. Under diskussionen av ärendet framställdes ett tilläggsyrkande, nämligen att styrelsen skulle återkomma till stämman med förslag till geografisk inriktning. Stämman avslog detta yrkande. Styrelsen har utifrån det beslutet arbetat vidare med frågan och tagit fram en markstrategi. I denna nu fastställda strategin tydliggörs att SKB ska söka mark i områden från vilka man med kollektiva färdmedel kan ta sig till Stockholm central inom 60 minuter. Detta motiveras bland annat av att det är avståndet mätt i restid med allmänna kommunikationsmedel snarare än det geografiska läget som ska vara avgörande för var SKB bör bygga.

Tilläggas bör att SKB inte förbundit sig att bygga mer i Uppsala. I avsiktsförklaringen står att parterna ska verka för att SKB ska kunna bygga upp ett bestånd bestående av 500 – 600 Bostäder. Innan beslut tas om fortsatta investeringar måste de ekonomiska förutsättningarna vara givna så att en rimlig hyra kan sättas.

Innan etableringen gjordes en marknadsanalys av ett externt konsultbolag som visade på att till- växten i Uppsala anses vara god och att bostadsbehovet väntas öka. Analysen är av konkurrensmässiga skäl inte lämplig att göra offentlig. Dessutom har SKB ca 1 300 medlemmar i Uppsala och inräknas även några av kranskomunerna till Uppsala så blir siffran ca 1 600. Dessutom pendlar över 6 000 människor dagligen mellan Stockholm och Uppsala.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionerna 5, 6 och 7.

 

Beslut

Stämman beslutade att avslå motion 5, 6 och 7.