Motion – 2020 / 14

År: 2020
Nummer: 14
Motionsställare: Lars-Kristian Bergh, hyresmedlem Köksfläkten

Om utökning av antalet affärsområden

Ända sedan SKB bildades år 1916 och med första huset i kv Motorn år 1917 har alla medlemmar behandlats lika och delat solidariskt på alla gemensamma kostnader. Ända fram till förra året.

De senaste åren har styrelsen förändrats. Oväntade avhopp från styrelsen och har ersatts med nya ledamöter. Styrelsen verkar nu ha tappat mycket av respekt och känsla för vad SKB har stått
för i mer än 100 år. Nu ska det expanderas ut i landet, nu ska SKB vara i Almedalen och satsa på affärstänkande och marknad.

Marknad och affärer
Med den nya andan införde SKB förra året ett resultatområde som SKB benämner ”affärsområde”. Samtidigt sattes avgifterna i detta affärsområde till marknadspris (kallas av SKB för ”mål- hyra”) med motiveringen att dem som nyttjade ”affärsområdets” tjänster inte skulle subventioneras av övriga medlemmar.

Med det beslutet införde SKB:s styrelse ett avsteg från den solidariska principen om att alla medlemmar delar på alla kostnader. Före dess har såvitt jag vet ingen eller få ifrågasatt att barnlösa är med och betalar för lekplatser. Inte heller att gräsallergiker är med och betalar för anläggning och skötsel av gräsytor. Barnfamiljer förbrukar flerfaldigt mera varmvatten till stora kostnader jämfört med ett barnlöst singelhushåll. Detta har, såvitt jag vet, ingen protesterat mot i omsorg om den solidariska kostnadsfördelningen.

Undertecknad är kritisk till att den solidariska kostnadsfördelningen har frångåtts och vill gärna se en återgång till SKB:s ursprungliga verksamhetsidé.

Tills det eventuellt sker anser jag att SKB ska fullfölja sin osolidariska strategi med marknads- prissättning för fler affärsområden. Närmast till är tvättstugorna i de moderna fastigheterna som har badrum med plats för egen tvättmaskin.

De senaste 15 åren har jag bott i ett modernt hus men har aldrig nyttjat tvättstugan med sina fina Miele-maskiner. De flesta av de boende här har egna maskiner. Det finns väl ingen anledning för att vi ska subventionera dem som utnyttjar tvättstugan.

Med nyckelbrickan är det enkelt att utestänga dem som inte hyr tjänsten ”tvättstuga”. Tvättstugorna kan bli nästa ”affärsområde” och ett steg till mot marknadshyror.

Styrelsens och ledningens expansionshunger kräver större kassaflöde och likviditet. SKB satsar ju stora pengar på att delta i Almedalen på Gotland, på sociala medier och på att expandera utanför Stockholm. Uppsala är ju bara början. Marknadshyror och avgiftsbeläggning är ju en tydlig detalj i vad många uppfattar som en del i strategin att efterlikna ett vanligt kommersiellt bostadsföretag.

Självklart kommer styrelsen att bestämt avvisa att det handlar om de små stegens väg till marknadshyror. ”Målhyra” är ju ett nytt begrepp som styrelsen uppfunnit för att slippa använda det korrekta namnet marknadshyra, eftersom marknadshyror är kontroversiellt. En gradvis och mjuk tillvänjning är därför nödvändigt med kreativ språkutveckling typ ”målhyra” som hjälp på vägen.

Tvättstugor kostar stora pengar att driva och de upptar dyrbar yta så med marknadsprincipen som grund är det ju helt naturligt att brukarna av tvättstugorna i de moderna fastigheterna med tillräckligt stora badrum står för vad det kostar.

Dem som inte använder tvättstugan ska naturligtvis i konsekvensens namn inte subventionera dem som använder tvättstugan. Efterhand kan sedan SKB:s styrelse fortsätta med en rad nya ”affärsområden” med ”målbaserad” prissättning.

Att stämman beslutar att i alla kvarter vars fastigheter har badrum stora nog att enkelt rymma torktumlare och tvättmaskin ska tvättstugorna bli avgiftsbelagda för dem som använder dem.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären skriver under rubriken Marknad och affärer att SKB infört ett resultatområde benämnt affärsområde och att det inom detta tillämpas marknadspriser. Vidare framhåller motionären att detta skulle vara resultatet av förändringar i styrelsens sammansättning och att styrelsen med dessa förändringar skulle ha tappat mycket av respekt och känsla för vad SKB har stått för i mer än 100 år.

Det motionären syftar på och som beskrivs som resultatområde eller affärsområde är den differentierade hyressättningen av garage- och parkeringsplatser som genomförts i samverkan mellan styrelsen och hyresutskottet. Den och grundläggande principer för hyressättning beskrivs närmare i styrelsens svar på motion nr 13.

Vidare gör motionären en koppling mellan differentierad hyressättning, marknadshyror och styrelsens ambition att nyproducera/expandera och att synas och höras. SKB har över 90 000 med- lemmar. Drygt 82 000 av dessa är köande och nära hälften är under 25 år. SKB ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen, medlemmars ekonomiska intressen. För att tillmötesgå behovet av fler lägenheter både nu och i framtiden behöver SKB bygga mer. Styrelsens ambition är 200 lägenheter om året. För att klara det krävs markanvisningar, både inom Stockholms stad, men även i andra delar av Stockholmsregionen.

Styrelsen och ledningen arbetar aktivt varje dag, för föreningen och dess medlemmars bästa. Några ambitioner att likna ett vanligt kommersiellt bostadsföretag finns inte. Dock måste den dagliga verksamheten drivas efter affärsmässiga principer. Det betyder bland annat att SKB ska bygga hus med god kvalitet för långsiktig egen förvaltning, präglas av kostnadsmedvetenhet och agera professionellt i alla delar av verksamheten. I affärsmässigheten ingår att synas och höras för att göra politiker och andra beslutsfattare, i hela Stockholmsregionen, medvetna om vad SKB är och vad SKB står för – i syfte att tillmötesgå medlemmarnas behov av fler lägenheter. För SKB har begreppet affärsmässighet inget med marknadshyror att göra.

I ambitionen att bygga hus med god kvalitet, som också bidrar till social hållbarhet, håller SKB fast vid principen att bygga gemensamma utrymmen som inte krävs enligt Plan- och bygglagen. Gemensamma tvättstugor och kvarterslokaler är exempel på detta.

Styrelsen ser ingen logisk koppling mellan att avgiftsbelägga nyttjande av de gemensamma tvättstugorna, tillgängliga för alla boende i kvarteret, med argumentet att en mer differentierad hyressättning av garage- och parkeringsplatser, tillgängliga för vissa medlemmar, införts.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att                avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen