Motion – 2020 / 8

År: 2020
Nummer: 8
Motionsställare: Hans Eric Ahrn, hyresmedlem Alligatorn

Rättvisa och samma insats för olika lägenheter

Nej SKBs framtida insatssystem bör inte ändras till samma insats för olika lägenheter.

Förslaget framlägger inte någon reell grund utan bygger på en falsk användning av ordet rättvisa.

Visst ska vi vara rättvisa men förslaget handlar inte om rättvisa. Att utesluta alla som inte önskar eller har möjlighet till en högre insats är emot grundidén och det samhällsansvar vi behöver fortsätta visa.

Ordet rättvist sätts dock med citattecken vilket tyder på att någon har förstått det olämpliga i detta. Att ändå försöka bygga upp ett normaliserande av användning av ordet rättvist i detta

sammanhang vilket också gjordes på fullmäktigedagen 30 mars är inte värdigt och som många redan framfört är ordet orättvist det närmsta som går att komma vad gäller detta förslag.

Bilden med staplar som stigande trappa med det tänkta målet i mitten där trappan föreslås jämnas bort med höjning av låga insatser och en sänkning av höga insatser känns naturlig att vilja jämnas ut men det är en känslomässig bild utan grund som via jämvikt riktar tanken till Justitia och rättvisa. Bilden kan göras tydligare utan staplar eller trappsteg där pil från vänster mot mitten för låga insatser anger vilka medlemmar vi med förslaget utesluter och pil från höger mot mitten för höga insatser anger vilka medlemmar vi därmed sponsrar och sponsra är ordet som berättar vad förslaget vill.

Valet av lägenhet har väldigt många aspekter som är helt beroende av personliga preferenser där förutsättningar och värderingar avgör vad medlemmen kan eller är beredd att betala i hyra och insats för just denna lägenhet. Hyra och upplåtelseinsats är två delar av samma kostnad och måste som nu vara bunden till lägenheten och deras olika förutsättningar. Medlemsavgiften och medlemsinsatsen är de kostnader som är avsedda och lämpade för det som är gemensamt för alla medlemmar.

Vi sponsrar redan i hyressättningen och insatsens storlek för nybyggnation är inte huggen i sten och nykänslan som många gärna betalar mer för försvinner med tiden så kanske kan insatsen sänkas då.

Att nybyggnationen ska bära sina egna kostnader är nog en bra regel att bevara då den också ger drivkraft till att hålla nere byggkostnaderna och därmed också möjligheten att bygga mer.

Då styrelsens inriktningsbeslut 3 december är oklar i vad som framöver är tänkt gällande denna fråga ber motionären föreningsstämman besluta… att enhetligt belopp för upplåtelseinsatserna inte införs.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Inom föreningen har det framkommit många synpunkter kring förslaget om en utjämning av upplåtelseinsatserna i SKBs fastighetsbestånd (till enhetliga belopp). En del positiva synpunkter har framförts men en majoritet av de synpunkter som inkommit till styrelsen har varit negativa till förslaget. Styrelsen anser att denna fråga är principiellt viktig i föreningen men nuvarande förslag behöver justeras och utredas vidare. En eventuell stadgeändring gällande upplåtelseinsatserna senareläggs därmed.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.