Motion – 2020 / 7

År: 2020
Nummer: 7
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, köande fullmäktig

Om stadgeändring

Styrelsen har meddelat att man vill höja medlemsinsatsen med 50%. Man behöver ta beslut på två möten i följd för att uppfylla lagens krav på giltigt beslut. I andra beslutet kan man bara säga ja eller nej till förslaget i sin helhet.

För att snabba på processen kan ordinarie föreningsstämma ta ett första beslut. Som motionären ser det behövs det ändras i § 38 om insatser och § 40 om överskottsfördelning. Enligt lagen krävs det två beslut och det kostar pengar att hålla extra årsmöten och vi kan rationalisera bort ett av mötena genom första beslutet på ordinarie stämman.

Lagen säger att man måste ha en text i stadgarna om emissionsinsatser för att man ska ha möjlighet för emissionsinsatser i praktiken.

Som motionären tolkar det styrelsen har sagt är att man ska behålla det som kallas utdelning ska behållas. Det är obegripligt eftersom styrelsen inte anser att det ska vara möjligt i framtiden att få en utdelning på insatskapitalet eller få någon återbäring. Dessutom bidrar medlemskonto till förvirring, eftersom det är lätt att förväxlas med medlemsinsatskonto. Medlemskonto är ett

frivilligt sparande för medlemmarna. Föreningen vill att köande medlemmar ska använda för att betala medlemsavgiften. Det är lika bra att ta bort medlemskontot.

Förändringen börjar gälla när registreringsmyndigheten, Bolagsverket, har godkänt ändringarna. Text som är genomstruken text tas bort och text som är blåfärgad är ny.

Om styrelsen vill göra språkändringar kan det göras under 2021. Om nu styrelsen tycker det finns syftningsfel, något som strider mot lagen eller liknade kan styrelsen lämna förslag om det i sitt motionssvar.

  • 38 Medlemsinsats upplåtelseinsats och emissionsinsats Insatser

Medlem deltar i föreningen med dels en medlemsinsats, dels upplåtelseinsats. Därutöver kan  medlem delta med en emissionsinsats.

  1. Medlemsinsats

En medlemsinsats uppgår till 25.000 30 000 kronor varav 20.000 kronor utgör ett obligatoriskt  bosparande och 5.000 kronor utgör utdelning och/eller emissionsinsats enligt vad som anges i §  40. Det obligatoriska bosparandet erläggs vid inträdet i förening med lägst 2.000 kronor. Vid in- trädet i föreningen erläggs minst 2 000 kronor. Resterande del upp till 20.000 kronor erläggs genom årliga inbetalningar med lägst 1 000 kronor, enligt vad som anges i § 7.

Medel som hittills klassas som utdelning förs till medlemsinsatskontot.

  1. Upplåtelseinsats

Upplåtelseinsats, lägst 20.000 30 000 kronor, erläggs vid flyttning till eller inom föreningens bostadsbestånd med 530 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta, sådan den anges i hyresavtal, i byggnader/lägenheter med produktionsår/förvärvsår före år 2000.

Styrelsen beslutar om upplåtelseinsatser i byggnader/lägenheter som producerats/förvärvats från och med år 2000. Dess upplåtelseinsatser ska motsvara högst 10% av produktionskostnaden/förvärvskostnaden och fördelas på upplåtelseinsats före respektive lägenhet efter det antal kvadratmeterlägenhetsyta som anges i hyresavtalet. Vid flyttning till sådan byggnad/lägenhet får upplåtelseinsatsen icke understiga den upplåtelseinsats som erlades vid förstagångsupplåtelsen med tillägg av dåvarande obligatoriska bosparande medlemsinsats, 10 000 kronor. Upplåtelseinsatserna räknas upp enligt vad som anges i § 39. Upplåtelseinsatsen, med avdrag för inbetalda medlemsinsats, (det obligatoriska bosparandet) erläggs kontant när hyresavtalet tecknas.

Om det föreligger särskilda skäl, kan styrelsen efter särskild prövning, medge undantag från eller anstånd med komplettering av upplåtelseinsats vid flyttning inom föreningens bostadsbestånd.

  1. Emissionsinsats Avsnittet utgår i sin
  • 40 Utdelning och insatsemission

Av föreningens utdelningsbara fria egna kapital får, sedan avsättning till reservfond skett, endast avsättas till dispositionsfonden. till medlemmar på innestående medlemsinsats utgå  den utdelning, efter avdrag för eventuell skatt, som bestäms av föreningsstämman. Utdelningen  får högst motsvara den av Riksbanken fastställda referensräntan minus tre (3) procentenheter.  Utdelningsbart fritt eget kapital kan överföras till medlemmarna genom insatsemission med  belopp som föreningsstämman beslutar. Till medlemmar som utträder ur föreningen utgår ej  utdelning för det år varunder avgång sker. Sådana medlemmar tillgodoförs inte heller emissionsinsats.

  • 41 Medlemsinsatskonto och upplåtelseinsatskonto, emissionsinsatskonto samt medlemskonto

För varje medlem skall det finnas ett medlemsinsatskonto, ett emissionsinsatskonto samt ett  medlemskonto. För varje hyresmedlem skall det därjämte finnas ett upplåtelseinsatskonto. Till medlemsinsatskonto förs betald insats enligt § 38a bosparbelopp, utdelning och insatsemission enligt § 40. Intill dess behållning på medlemsinsatskontot uppgår till belopp motsvarande  full medlemsinsats enligt § 38. Till emissionsinsatskonto förs insatsemissionsbelopp som inte  skall föras till medlemsinsatskontot. Till medlemskonto förs belopp som inte ska föras till med- lemsinsatskontot eller till emissionsinsatskontot. På medel innestående på medlemskontot utgår ränta som fastställs av styrelsen, dock att räntesatsen inte skall vara lägre än Riksbankens från  tid till annan gällande referensränta minus två (2) procentenheter och inte högre än referens- räntan. Medlem får fritt förfoga över medel innestående på medlemskonto.

Motionären föreslår

Att föreningsstämman ändrar stadgarna enligt motionen.

Att styrelsen kan i motionssvaret rätta eventuella fel i förslaget.

Att styrelsen redovisar hur mycket ett extra årsmöte kostar.

Att om det finns några pengar kvar på medlemskontot så ska dessa betalas ut till medlemmarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har utifrån inkomna synpunkter från medlemmarna samt eget övervägande kommit fram till ett förslag till inriktningsbeslut vilket publicerades på Mina sidor på skb.org den 20 december 2019. Ett flertal motioner till årets ordinarie föreningsstämma har inkommit som rör inriktningsbeslutet. Styrelsen har inför stämman, förtydligat inriktningsbeslutet.

Syftet med inriktningsbeslutet är att ge en övergripande inriktning på kommande stadgerevision.

Inriktningsbeslutet innehåller förslag för vad som ska ändras alternativt tillföras i SKBs stadgar. På ordinarie föreningsstämma hanteras hela förslaget till inriktningsbeslut oavsett tidpunkt för genomförande. Under förutsättning att inriktningsbeslutet bifalls, startar sedan arbetet med framtagande av stadgetext. Arbetet med framtagande av nya stadgar kommer att ske i två steg.

Motionären förslår att processen ska påskyndas och att ett första beslut i sak ska tas redan vid detta års föreningsstämma. Detta skulle visserligen innebära inbesparade kostnader (för lokal- hyra, förtäring och arvoden) med uppskattningsvis 75 000–90 000 kronor exklusive arvoden. Samtidigt skulle det dock innebära att föreningen inte hörsammar de synpunkter som framförts av enskilda medlemmar om att processen kring stadgeändringen går för fort fram. Det är i detta ljus styrelsens planering av den fortsatta stadgeändringsprocessen ska ses.

Processen med ”nollställning” av medlemskontot pågår och beräknas vara slutförd under våren 2020.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå första och andra att-satsen i motionen.

att  anse tredje och fjärde att-satsen i motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå första och andra att satsen i motionen samt att anse tredje och fjärde att-satsen i motionen besvarad