Motion – 2020 / 6

År: 2020
Nummer: 6
Motionsställare: Irene Montero, fullmäktig Timmermannen, och Birgitta Carlerhag, fullmäktig Täppan

Förslaget till inriktningsbeslut, steg 2

Styrelsen har presenterat ett förslag till inriktningsbeslut inför stadgeändringarna. Man föreslår att stadgerevisionen ska ske i två steg efter det att inriktningsbeslut har tagits. Steg 2 är planerat att påbörjas först 2021 men förslagen i det steget finns ändå med i det förslag till inriktningsbeslut som ska behandlas vid föreningsstämman 2020.

Förslagen i steg 2 gäller digitala nomineringar och val samt tillämpningsregler vid uthyrning. Att-satserna är otydligt formulerade. Det är svårt att förstå vad som menas med att införa en möjlighet och att möjliggöra. Dessutom är dessa frågor, enligt vår mening, inte tillräckligt utred- da och belysta för att det ska gå att ta ställning nu. Inte heller diskussionerna under fullmäktige- dagen den 23 november gav någon större klarhet. Är stadgeändringar i dessa frågor över huvud taget befogade?

Det behöver först tas fram och redovisas konkreta beskrivningar av hur en digital nominerings- och valprocess är tänkt att gå till och hur säkerheten kan garanteras. Om det är nödvändigt med begränsande tillämpningsregler vid uthyrning måste det vara fullständigt klart vad som ska gälla.

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar

– att avslå styrelsens förslag till inriktningsbeslut vad gäller att införa en möjlighet till digitala nomineringar och val samt att möjliggöra tillämpningsregler vid uthyrning (de två sista att-satserna)

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Bakgrund

Styrelsen har identifierat ett antal utmaningar för föreningen och i maj 2017 uppdragit åt två arbetsgrupper att utreda och föreslå åtgärder. Arbetsgruppen för parlamentariska systemet och turordning, bestående av representanter för styrelsen, köande och boende fullmäktige samt en tjänsteman, överlämnade sin rapport med tillhörande förslag i januari 2019. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på Mina sidor på föreningens webbplats www.skb.org och innehållet har redovisats vid bland annat fullmäktigedagar i mars och november 2019 samt vid genomförda medlemsmöten under hösten 2019. Bland förslagen finns ett gällande nominering, presentation och val av fullmäktigeledamöter för boende och köande medlemmar och ett gällande tillämpningsregler för uthyrning.

Digitala nomineringar och val

Arbetsgruppen har konstaterat att en liten andel av föreningens medlemmar deltar i val av representanter till föreningens högsta beslutande organ. Av de boende deltar ca 8 procent och av de köande ca 0,6 procent i val av fullmäktigerepresentanter, genom deltagande vid medlemsmöten. Styrelsen delar arbetsgruppens uppfattning om att detta är ett problem.

Arbetsgruppen bedömer att en av orsakerna till det låga valdeltagandet är kravet på deltagande vid ett fysiskt möte. Förslag till lösning från arbetsgruppens sida, för att öka valdeltagandet, är att införa digitala nomineringar och val i likhet med exempelvis konsumentkooperationen och Skandia. Förslaget stöds också av gjord medlemsundersökning som pekar på att fler medlemmar är beredda att bidra med sitt engagemang om det inte krävs fysiska möten.

Styrelsen anser att förslaget om digitala nomineringar och val är bra och gör bedömningen att det går att genomföra med beaktande av de säkerhetskrav som kan ställas på en digital lösning för detta ändamål. Till skillnad från arbetsgruppen rekommenderar styrelsen att införande sker på frivillig basis. Av det skälet föreslås att stadgarna ska möjliggöra digitala val, men att medlemmarna i varje kvarter respektive köande medlemmar, får avgöra frågan om införande.

Tillämpningsregler för uthyrning

SKB hyr årligen ut ca 800–900 lägenheter till medlemmar, såväl till köande som till redan boende som vill flytta till annan lägenhet. Möjligheten att få hyra en lägenhet och möjligheten att kunna flytta till en annan lägenhet när behoven förändras, är grundläggande för varför man väljer att vara medlem i föreningen. Lägenheter förmedlas enligt turordningsprincipen. Det är angeläget att bibehålla turordningsrätten enligt arbetsgruppens mening, men i dess ovillkorliga form leder den enligt arbetsgruppens uppfattning till att en del av föreningens medlemmar utnyttjar systemet och sina rättigheter på ett sätt som missgynnar andra medlemmar. Intresseanmälningar till lägenheter som man vet att man inte är intresserad av leder till ”luft” i ut- hyrningsprocessen, vilket gör att andra medlemmar missbedömer sina chanser. Sena avhopp, medlemmar som tackar ja efter visning men som tackar nej vid kontraktserbjudande, leder till administrativa merkostnader och i viss mån vakanskostnader. Arbetsgruppen har föreslagit att stadgarna ska medge att styrelsen fastställer tillämpningsregler.

Styrelsen instämmer i arbetsgruppens bedömning, att det för olika situationer finns ett behov av att styra vissa moment i uthyrningsprocessen med tillämpningsregler. I förslag till inriktnings- beslut föreslås därför att stadgarna ska medge detta.

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut

Styrelsen har, som ett vidare steg i stadgeändringsprocessen, valt att föreslå föreningsstämman en inriktning av de stadgeändringar som styrelsen vill gå vidare med för att sedan återkomma med mer detaljerade stadändringsförslag under kommande år, se styrelsens föreslagna inriktningsbeslut som framläggs till föreningsstämman 2020.

Genom att införa möjlighet till digitala nomineringar och val erbjuds de kvarter respektive gruppen köande som så önskar, förutsättningar att komplettera dagens fysiska möten. Syftet är att ge medlemmarna bättre möjligheter att delta i nominerings- och valprocessen. Beslut om att använda möjligheten till digitala nomineringar och val bör fattas av medlemmarna i respektive kvarter och de köande medlemmarna. Möjligheten att genomföra digitala nomineringar och val behöver dock vara stadgereglerad.

Den ovillkorliga stadgeenliga turordningsrätten föreslås bli kompletterad med möjlighet att införa tillämpningsregler för uthyrning. Dessa regler och riktlinjer ska syfta till att det ska kunna få konsekvenser av att tacka ja vid erbjudande av hyreskontrakt men därefter säga nej, att förhindra slentrianmässiga intresseanmälningar som åtföljs av sena avhopp och att förhindra omflyttning efter endast kort tids boende. Ordningen kräver en ändring av stadgarna.

Inriktningsbeslutet anger inte för vilka situationer tillämpningsregler bör inrättas. Inte heller om det är styrelsen eller föreningsstämman som ska ges den stadgeenliga rätten att utforma dessa. Dessa detaljfrågor behöver utredas ytterligare och blir en del av det förslag till stadgetext som framläggs för beslut i stadgeändringsprocessens steg 2, vilken påbörjas 2021.

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan föreslås framtida stadgar möjliggöra digitala nomineringar och val och tillämpningsregler för uthyrning, vilket ligger till grund för följande förslag till beslut.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.