Motion – 2020 / 4

År: 2020
Nummer: 4
Motionsställare: Inger Österman, fullmäktig, Margareta Fluur, fullmäktigesuppleant, Hans Högblom, Ann-Margret Lindborg och Elisabeth Duvsjö Krönke, hyresmedlem- mar Mälarpirater

Digitala val och nomineringar

Frågan behandlades på fullmäktigemöte den 23:e november -19.

På mötet redovisades en medlemsenkät där flertalet i likhet med oss ”mälarpirater” var negativa till ”digitala val”.

Vi yrkar därför

att styrelsens förslag till stadgeändring syftande till ”möjlighet till digitala nomineringar och val” avslås.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Bakgrund till förslag om digitala nomineringar och val

Styrelsen har identifierat ett antal utmaningar för föreningen och i maj 2017 uppdragit åt två arbetsgrupper att utreda och föreslå åtgärder. Arbetsgruppen för parlamentariska systemet och turordning, bestående av representanter för styrelsen, köande och boende fullmäktige samt en tjänsteman, överlämnade sin rapport med tillhörande förslag i januari 2019. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på Mina sidor på föreningens webbplats www.skb.org och innehållet har redovisats vid bland annat fullmäktigedagar i mars och november 2019 samt vid genomförda medlemsmöten under hösten 2019. Bland förslagen finns ett gällande nominering, presentation och val av representanter för boende och köande medlemmar till fullmäktige.

Arbetsgruppen har konstaterat att en liten andel av föreningens medlemmar deltar i val av representanter till föreningens högsta beslutande organ. Av de boende deltar ca 8 procent och av de köande ca 0,6 procent i val av fullmäktigerepresentanter, genom deltagande vid medlemsmöten. Styrelsen delar arbetsgruppens uppfattning om att detta är ett problem.

Arbetsgruppen bedömer att en av orsakerna till det låga valdeltagandet är kravet på deltagande vid ett fysiskt möte. Förslag till lösning från arbetsgruppens sida, för att öka valdeltagandet, är att införa digitala nomineringar och val i likhet med exempelvis konsumentkooperationen och Skandia. Förslaget stöds också av gjord medlemsundersökning som pekar på att fler medlemmar är beredda att bidra med sitt engagemang om det inte krävs fysiska möten.

Styrelsen anser att förslaget om digitala nomineringar och val är bra och gör bedömningen att det går att genomföra med beaktande av de säkerhetskrav som kan ställas på en digital lösning för detta ändamål. Till skillnad från arbetsgruppen rekommenderar styrelsen att införande sker på frivillig basis. Av det skälet föreslås att stadgarna ska möjliggöra digitala val, men att medlemmarna  i varje kvarter respektive köande medlemmar, får avgöra frågan om införande.

Styrelsens förslag till inriktningsbeslut

Styrelsen har, som ett vidare steg i stadgeändringsprocessen, valt att föreslå föreningsstämman en inriktning av de stadgeändringar som styrelsen vill gå vidare med för att sedan återkomma med mer detaljerade stadändringsförslag under kommande år, se styrelsens föreslagna inriktningsbeslut som framläggs till föreningsstämman 2020.

Genom att införa möjlighet till digitala nomineringar och val erbjuds de kvarter respektive gruppen köande som så önskar, förutsättningar att komplettera dagens fysiska möten. Syftet är att ge medlemmarna bättre möjligheter att delta i nominerings- och valprocessen. Beslut om att använda möjligheten till digitala nomineringar och val bör fattas av medlemmarna i respektive kvarter och de köande medlemmarna. Möjligheten att genomföra digitala nomineringar och val behöver dock vara stadgereglerad.

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan föreslås framtida stadgar möjliggöra digitala no- mineringar och val, vilket ligger till grund för följande förslag till beslut.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.