Motion – 2020 / 3

År: 2020
Nummer: 3
Motionsställare: Ulla Wikander, fullmäktig Kartan-Skalan

Klara regler inför en höjning av medelsinsatsen från 20 000 till 30 000 SEK

SKBs styrelse föreslår en höjning från det som tidigare kallades bosparande, från 20 000 till 30 000. SKB behöver 1000 SEK per år i vad som nu ska kallas en obligatorisk ”medlemsinsats” från varje medlem. Reglerna måste vara klara när en sådan höjning införs.

Medlemsinsatsen ska bli obligatorisk och betalas varje år tills dess att var och en sparat 30 000. Vad exakt innebär obligatorisk?

A) Vad händer den köande som inte betalar ett år?
1) Utesluts den som missat en inbetalning? Den ska då få sitt innestående sparande utbetalt. Det kan bli kostsamt för oss i SKB.
2) eller förlorar den som inte betalat ett år sin kötid? Hur mycket kötid förloras? Hur många år kan man kvarstå i kön utan att betala?
3) Kan man tänka sig möjlighet med uppskov med betalning p g a sjukdom, utlandsvistelse, studier eller liknande? Hur lång kötid mister man då? Hur ska den formella gången vara för ett eventuellt uppskov? Vem bestämmer om uppskovet? Ska ett avslag kunna överklagas? Resulterar avslag på uppskov i en uteslutning och påföljande utbetalning av sparade medel?
4) Ska det finnas andra regler för den som missat att betala?

Min kommentar: Det kan bli dyrt för SKB om den som köar avförs från kön för att den inte betalat ett år. SKB blir då skyldigt att betala ut pengar istället för att få in pengar, upp till 20 000 SEK eller mer. Klara regler behövs. Vi i SKB vill ju inte förlora köanden.

B) Vad händer den boende som inte betalar den obligatoriska höjningen?
1) Det finns redan de som inte betalar, för att de inte har råd. De kan inte vräkas. Där gäller hyreslagen. Blir dessa boende uteslutna som SKBmedlemmar? Har de redan blivit uteslutna?
2) Kan den som blivit hyresgäst (t ex en boende som inte betalat och därför uteslutits) hos SKB byta sin lägenhet med någon utanför SKB? Vad säger hyreslagen?
3) I fallet med en boende som inte har betalat, ska den kunna bli medlem och börja betala? Vad händer med kötiden? Kan den då väljas till fullmäktig? (En köande kan bli fullmäktig så snart den blivit medlem) Har rätten att bli SKBhyresmedlem förlorats för alltid för att några år av obestånd gjort medlemsinsatsbetalningen omöjlig/svår? Då blir kanske benägenheten att byta till ngt utanför SKB större?

Min kommentar igen: Klara regler behövs.

C) Regler bör förtydligas också när det gäller själva medlemsinsatsen, det f d bosparandet.
1) Ska det gå att betala in hela den nya medlemsinsatsen på en gång, d v s 10 000 till för den som redan sparat 20 000? (Det går idag)
2) Ska s k ”frivilligt sparande” finnas, enligt vilket man kan spara en självvald summa (i tusental) utöver bosparandet varje år. (Det går idag)
3) Ska det gå att betala t ex tre år i förväg, för tre kommande år? (Det går inte idag)
4) Det har sagts, eller skrivits någonstans, under diskussionerna inför stadgeändringarna, att SKB inte får vara ”bank”. Vad innebär det, överhuvudtaget – och särskilt i förhållande till frågorna ovan?

Min kommentar: Om det inte går att betala in för kommande år, kan det betyda att somliga (yngre personer mellan 18 och 25 år t ex, en stor andel av de köande) inte kan betala eller inte betalar. De ska då få sitt innestående bosparanden utbetalt. Det kan bli en kännbar förlust för oss i SKB (se ovan). För SKBs framtid och kapitalförsörjning, bör klara regler finnas, som gör att vi inte förlorar köanden i onödan.

Förslaget om en höjning till 30 000 kronor måste kompletteras med tydliga regler för hur höjningen ska fungera i praktiken, speciellt om höjningen ska vara obligatorisk. Så länge sådana saknas kan inte förslaget bifallas.

Jag yrkar att stämman beslutar att avslå förslaget om en höjningen (av medlemsinsatsen) till 30 000 kronor.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har utifrån inkomna synpunkter från medlemmarna samt eget övervägande kommit fram till ett förslag till inriktningsbeslut vilket publicerades på Mina sidor på skb.org den 20 december 2019. Ett flertal motioner till årets ordinarie föreningsstämma har inkommit som rör inriktningsbeslutet. Styrelsen har inför stämman, förtydligat inriktningsbeslutet.

Syftet med inriktningsbeslutet är att ge en övergripande inriktning på kommande stadgerevision.

Inriktningsbeslutet innehåller förslag för vad som ska ändras alternativt tillföras i SKBs stadgar. På ordinarie föreningsstämma hanteras hela förslaget till inriktningsbeslut oavsett tidpunkt för genomförande. Under förutsättning att inriktningsbeslutet bifalls, startar sedan arbetet med framtagande av stadgetext. Arbetet med framtagande av nya stadgar kommer att ske i två steg.

Allmänt

I den arbetsgrupp som föregick förslaget om en höjning av medlemsinsatsen diskuterades flera av de frågor som motionären tar upp, bland annat risken för att köande hoppar av och tar ut sina insatsmedel. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter bedömde arbetsgruppen, liksom nu styrelsen, att risken för avhopp är begränsad och att en höjning av medlemsinsatsen är motiverad och önskvärd. Alla detaljfrågor som tas upp i motionen kommer att behandlas i det stadgearbete som vidtar om fullmäktige beslutar enligt styrelsens inriktningsförslag.

Regelverk

Motionären efterfrågar tydligare regler kring vad som ska gälla med den obligatoriska medlemsinsatsen. Medlemsinsatsen är i grunden obligatorisk men styrelsen anser att det, likt idag, för den medlem som inte betalar den årliga inbetalningen om 1 000 kr inte adderas någon ny kötid.

Frivillig inlåning

I SKBs stadgar ska det framgå vad den beloppsmässiga insatsskyldigheten är för SKBs samtliga medlemmar. Alla belopp, därutöver, är att betrakta som frivillig inlåning/inlåning från allmänheten som kräver särskild hantering om det överhuvudtaget ska förekomma (som exempelvis registrering hos Finansinspektionen, ett tydliggörande i stadgarna att inlåningsverksamhet ska/får bedrivas). För SKB är det enklare att justera insatsbeloppen med viss periodicitet än att sköta kapitalförsörjningen via frivillig inlåning, både administrativt och rent planeringsmässigt. SKB har därför valt att genomföra en nollställning av dagens medlemskonton (som har haft ett saldo). Berörda kontohavare har erbjudits möjligheten att använda sina medel på medlemskontot mot att reglera andra ekonomiska åtaganden i föreningen (såsom tex. insats, hyra, årsavgift). Nollställningen av medlemskontot beräknas vara slutförd under våren 2020.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.