Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Anne-Lie Vilhelmsson, hyresmedlem Markpundet

Förvaltningsärende 11, Rökning i SKBs bostäder

Det är väl vetenskapligt bevisat att rökning skadar både de som röker och de som befinner sig i närheten, så kallad passiv rökning. Det dör flera hundra per år av passiv rökning. Många upplever också att rökning luktar illa och ”sätter sig” i olika utrymmen. Röken förflyttar sig dessutom via luften och kryper in i ventilationer samt öppna fönster. Nikotinet, som återfinns i cigaretter, blir gult när det kommer i kontakt med syre, vilket långsamt påverkar lägenheten och successivt förstör den, vilket även drabbar de lägenheter som utsätts för passivt rök. Dock tycker jag att rökning skall bestämmas av var och en men jag tycker att det är tid för att rökarna tar sitt ansvar för sitt bruk av tobak i vårt gemensamma. Motionen omfattar all typ av rökning.

Därför yrkar jag att föreningsstämman beslutar att genomföra nedan tre (3) att-satser:

Att 1: Rökare får ett större ekonomiskt ansvar när boende runt omkring störs av rökningen och
får själva bekosta sitt eget val genom att en särskild rökfläkt installeras i lägenheten. Rökaren förbinds att bekosta engångsavgiften samt underhåll av rökfläkten, som bör skötas av SKB löpande enligt anvisningar.

Att 2: SKB tar fram riktlinjer och rökfläktar som är lämpliga för syftet att fånga upp rök inne i lägenheter vid en och samma plats som inte är förbunden i en gemensam ventilation.

Att 3: SKB när riktlinjer, produkt och avtal för rökfläktar är framtagna förbjuds rökning på balkonger, ut genom fönster i SKB stadgar och ger nya riktlinjer i våra stadgar som berör samtliga SKB bostäder.

Alla ska ha rätt till rökfri bostad och kunna ha öppna fönster.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens svar på frågorna 10 och 11

Styrelsen sympatiserar i allt väsentligt i det frågeställarna pekar på, problem med tobaksrök som sprids till omkringliggande lägenheter och från balkonger. Hyreslagen är tydlig i att man som hyresgäst inte får använda lägenheten så att omgivningen störs. Den som inte iakttar detta och heller inte vidtar rättelse riskerar att bli av med hyresrätten och tvingas avflytta. Det är den enda påföljd som finns i hyreslagen; avflyttning. Hyreslagen är dock en skyddslagstiftning som skyddar hyresgästen mot hyresvärden. De domslut som finns från fall där rökning prövats är tydliga. Hyresvärden kan inte förbjuda hyresgästen att röka i sin lägenhet eller på balkonger.

Det är möjligt att denna tolkning i framtiden kommer att svänga mot en mer restriktiv hållning gentemot den störning som rökning i den enskildes bostad kan innebära för omgivningen. SKB kommer att följa detta och i så fall anpassa bedömningen till den nya praxis som då kan utvecklas.

Att rökning kan vara ett svårt problem för den enskilde hyresmedlemmen har styrelsen stor förståelse för. Rökning är därför inte tillåten i SKBs allmänna utrymmen. De eventuella störningar som uppkommer vid rökning löses i den dagliga skötseln och förvaltningen av fastigheten.

Styrelsen anser därmed frågorna 10 och 11 besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna besvarade.