Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Lena Ekevid, fullmäktigesuppleant Vårberg, samt Emanuel Dauner och
Ulrika Renström, hyresmedlemmar Vårberg

Förvaltningsärende 10, Rökförbud på balkonger

I år har det kommit ytterligare en lag gällande rökförbud på allmän plats. Dessa förbud är en sorts lägsta nivå och säger ingenting om att begränsa ytterligare. SKB jobbar sedan många år målmedvetet med olika miljöförbättringar så som sopsortering. Här skulle vi kunna förbättra boendemiljön för många medlemmar.

I vårt bostadsområde, Vårberg, har det gjorts en fasadrenovering vilket inneburit tilläggsisolering för att kunna spara energi. Detta har i sin tur gjort att kylan hålls utanför på vintern men även att värmen hålls innanför under sommaren.

Vi minns alla sommaren 2018, det var varmt och vi var många som ville ha öppet under kvällar och nätter för att få lite svalka. Detta var inte hållbart för många av oss då våra grannar, av naturliga skäl, ville ut på balkongen samtidigt för att röka.

Om det är så att stämman inte håller med oss om ett totalt rökförbud skulle vi vilja vara lite innovativa och föreslå ett förbud som gäller vissa tider på dygnet.

Vi tänker oss att SKB skulle kunna vara i framkant för att ta ett beslut gällande rökförbud på balkonger nu, vi anser att tiden är mogen för detta.

Vi yrkar

att     stämman röstar för att förbjuda rökning på balkonger

att     om stämman röstar nej till första attsatsen så yrkar vi på ett förbud kl 21-08

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens svar på frågorna 10 och 11

Styrelsen sympatiserar i allt väsentligt i det frågeställarna pekar på, problem med tobaksrök som sprids till omkringliggande lägenheter och från balkonger. Hyreslagen är tydlig i att man som hyresgäst inte får använda lägenheten så att omgivningen störs. Den som inte iakttar detta och heller inte vidtar rättelse riskerar att bli av med hyresrätten och tvingas avflytta. Det är den enda påföljd som finns i hyreslagen; avflyttning. Hyreslagen är dock en skyddslagstiftning som skyddar hyresgästen mot hyresvärden. De domslut som finns från fall där rökning prövats är tydliga. Hyresvärden kan inte förbjuda hyresgästen att röka i sin lägenhet eller på balkonger.

Det är möjligt att denna tolkning i framtiden kommer att svänga mot en mer restriktiv hållning gentemot den störning som rökning i den enskildes bostad kan innebära för omgivningen. SKB kommer att följa detta och i så fall anpassa bedömningen till den nya praxis som då kan utvecklas.

Att rökning kan vara ett svårt problem för den enskilde hyresmedlemmen har styrelsen stor förståelse för. Rökning är därför inte tillåten i SKBs allmänna utrymmen. De eventuella störningar som uppkommer vid rökning löses i den dagliga skötseln och förvaltningen av fastigheten.

Styrelsen anser därmed frågorna 10 och 11 besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att  anse motionen besvarad.