Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Förvaltningsärende 9, SKB-verksamhet utanför Stockholms län

SKB har meddelat att man ska bygga i Uppsala. VD påstår på hemsidan att SKB ”har många medlemmar som vill bo i Uppsala”. Jag är dock rädd för att  medlemsintresset för Uppsala är så lågt att det är orimligt att bygga där. Hur många kommer att ta ledigt från jobbet för att åka på lägenhetsvisning i Uppsala?

Är det så många att lägenheter i Uppsala kommer att fungera på samma sätt som lägenheter i Stockholm? Eller sätts turordningssystemet ur spel genom att det i praktiken blir två köer med olika krav på turordning? Drift och fastighetsskötsel blir också svårare, med en fastighet så långt från alla andra.

En stor del av lägenheterna i Uppsala torde gå till personer med mycket kort kötid – eller helt nya medlemmar. Det innebär att SKB inte bygger för sina köande medlemmar – trots att man sagt att det är därför SKB måste öka byggandet. Men det blir alla köande – och boende – som i praktiken betalar byggandet.

Hur har styrelsen undersökt medlemmarnas intresse för att bo i Uppsala? Vilka konsekvensanalyser av en utvidgning av SKB:s verksamhet utanför Stockholms län har man gjort? Vilka åtgärder har man vidtagit för att säkerställa att detta gynnar de köande? Vilka andra riskbedömningar och överväganden har man gjort? Och varför har inte detta presenterats för fullmäktige innan styrelsen beslutade?

I § 28 i stadgarna står det: ”Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.” En utvidgning av Stockholms Kooperativa Bostadsförenings verksamhet utanför Stockholms län är helt uppenbart en principiell fråga.

Vill verkligen en majoritet av medlemmarna att SKB ska utvidgas utanför Stockholms län? Det bör vara en förutsättning för utvidgningen, så det behöver klarläggas. Styrelsen behöver utarbeta ett underlag i frågan och låta stämman besluta. Innan det har skett bör allt arbete som sammanhänger med utvidgningen stoppas temporärt. Om stämman bifaller förslaget om utvidgning återupptas arbetet. I annat fall blir stoppet permanent.

SKB är inte ett bostadsföretag vilket som helst. SKB är en kooperativ medlemsförening med en ideologi, och det är medlemmarna som står för pengarna. Det är medlemmarna som ska bestämma SKB:s inriktning, till exempel i en så viktig och principiell fråga som en utvidgning av SKB:s verksamhet utanför Stockholms län.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett underlag beträffande en utvidgning av SKB:s verksamhet utanför Stockholms län för beslut av föreningsstämman samt

att     ge styrelsen i uppdrag att – i avvaktan på föreningsstämmans beslut i fråga om en utvidgning av SKB:s verksamhet utanför Stockholms län – avbryta allt arbete som sammanhänger med en sådan utvidgning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Den fråga som lyfts ovan är både diskuterad och undersökt ett flertal gånger i SKB, såväl med fullmäktigeledamöter som med de köande medlemmarna.

På fullmäktigedagen 2013 diskuterade fullmäktigeledamöterna var man ansåg att SKB skulle bygga framöver. Även en enkät genomfördes 2014 riktad till de köande medlemmarna. I den enkäten fick de köande medlemmarna framföra sina synpunkter på var SKB skulle bygga framöver. Både fullmäktigeledamöterna och de köande medlemmarna pekade ut Uppsala som en lämplig ort att expandera i. Utifrån detta har sedan SKBs styrelse antagit en vision som bland annat innebär att SKB ska bidra till att regionen växer. Det inkom, så sent som till föreningsstämman 2018, ett förvaltningsärende gällande ”Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)”. I det förvaltningsärendet påtalades att både köande- och boende medlemmar har ett behov av att erbjudas lägenheter i Mälardalsregionen. Styrelsen ställde sig i sitt yttrande positiv till detta. Föreningsstämman beslutade att överlämna förvaltningsärendet till SKBs styrelse och VD för handläggning, enligt styrelsens redovisade svar. Styrelsen har därefter arbetat vidare med frågan genom att ta fram en markstrategi.

SKB har drygt 1000 medlemmar i Uppsala. Dessutom pendlar över 6 000 personer dagligen från Stockholm till Uppsala. Pendlingstiden mellan städerna är idag under en timme. Genom att tågförbindelsen mellan Stockholm och Uppsala kommer att förstärkas med ytterligare två spår kommer pendlingstiden att förkortas. Detta bidrar till att städerna kommer närmare varandra och gör Uppsala ännu mer attraktivt. Många av SKBs köande medlemmar är under 25 år. Flera av dessa kan tänkas vilja studera i Uppsala och då finns möjligheten till ett boende i Uppsala via SKB och turordningen.

SKBs lägenheter i Uppsala kommer att tilldelas enligt samma turordningsprincip som alla andra lägenheter i föreningen.

Avsiktsförklaringen som är skriven mellan SKB och Uppsala kommun innebär att SKB kommer att få möjligheten att bygga upp ett fastighetsbestånd i kommunen. Detta innebär att SKB på sikt kommer bygga upp ett förvaltningsområde i kommunen omfattande ca 500–600 lägenheter. Både avsiktsförklaring och planering för förvaltning av fastighetsbeståndet har föregåtts av noggranna analyser.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.