Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Ulla Wikander, fullmäktig Kartan-Skalan

Förvaltningsärende 8, Beredskap inför klimatförändringar

I somras fick vi en försmak av vad framtidens klimatförändringar kan komma att göra med inomhusklimatet i våra bostäder. I mitt kvarter gick temperaturen inomhus i vissa lägenheter upp till över fyrtio grader Celsius. Boende kunde inte vistas inomhus. Det fanns inte heller någon alternativ lokal att gå till i närheten. I kvarteret bor många äldre. Det är inte acceptabelt att inte kunna vistas i sin egen bostad under sex till åtta timmar per dag.

Klimatförändringarna kan också innebära andra typer av överraskande väderförändringar. Hur ska SKBs hus förbli möjliga att bo i under olika förändrade förhållanden, även drastiska sådana? Vad bör göras? SKB bör skaffa sig en god beredskap.

Jag yrkar

att SKB tillsätter en arbetsgrupp, med hög kompetens, för att se över hur bostadsbeståndet på bäst sätt kan förberedas för klimatförändringar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Detta är en viktig fråga för SKB. Klimatförändringarna kommer att vara den största utmaningen framöver för alla fastighetsägare, såväl SKB som andra.

När de gäller de befintliga fastigheterna i SKBs bestånd är det problematiskt att på kort sikt kunna motverka höga inomhustemperaturer vid extrema värmeböljor. Äldre fastigheter har inte den tekniska utrustningen som möjliggör detta. SKB utreder dock, när det är dags för att renovera en fastighet, hela fastigheten för att se vad som måste och kan åtgärdas. Allt för att skapa så bra boendekomfort som möjligt med låg energianvändning samt att så långt som möjligt kunna möta framtidens klimatförändringar.

I SKBs nyproducerade lägenheter finns, i vissa fall, möjlighet att kyla tilluften till lägenheterna något, detta tack vare att SKB arbetar med geotermisk energi, värme på vintern och kyla på sommaren. De nybyggda husen planeras och byggs för att skapa bra bostäder för bruk under lång tid.

Det finns åtgärder som hyresmedlemmen själv kan vidta för att motverka höga inomhustemperaturer såsom att under dagtid dra ned persienner och dra för gardiner både när personen är hemma i lägenheten och borta. Detta för att minska solinstrålning och därmed undvika att lägenheten värms upp. Vädra på kvällen, inte på dagen, för att på så sätt kyla lägenheten med den kallare kvällsluften. Ett mycket bra skydd mot solinstrålning är att skaffa markiser.

En viktig del i ett förebyggande klimatarbetet är att motverka utsläppen av växthusgaser och på det sättet bidra till att minimera klimatförändringarna. I Parisavtalet som undertecknades i november 2016 har Sverige förbundit sig att bidra till en minskning av växthusgaser. SKBs bidrag till detta är att kontinuerligt se över vad som kan göras för att minska SKBs största klimatavtryck. SKB arbetar aktivt för att minska energianvändningen som till största delen består av uppvärmning av fastigheterna. SKB har också i den nya affärsplanen hållbarhet som ett fokusområde. Kopplat till det finns nu även en hållbarhetsstrategi. SKB har också rekryterat en hållbarhetschef. Allt för att sätta fokus på föreningens hållbarhetsarbete och därmed kunna möta framtidens klimatförändringar i alla delar.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.