Motion – 2019 / 0

År: 2019
Nummer: 0
Motionsställare: Anita Roos, fullmäktig Solsången

Förvaltningsärende 7, Solenergi

Det är hög tid att SKB bejakar denna energikälla.
De flesta SKB-hus med piskbalkonger och tak bör utrustas med solpaneler.
Även balkongfronter kan utsmyckas med dessa paneler.
Det är nu tid för SKB att agera och inte skjuta upp detta till enbart utredningar och nyproduktion.

Motionären yrkar att

SKB detta år redovisar en åtgärdsplan och tidplan för att uppnå en hållbar energiförbrukning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Att öka andelen förnybar energi är en viktig fråga för SKB, och vi arbetar aktivt med installation av solceller. År 2015 installerade SKB solceller på två fastigheter med hög användning av el, på huvudkontoret i Lillsjönäs (Abrahamsberg) och i kvarteret Kappseglingen (Hammarby Sjöstad). Dessa anläggningar fungerar bra och SKB fördjupar nu detta arbete. Under 2018 påbörjades en förstudie av solcellsmontage på SKBs befintliga fastigheter, förstudien ska vara klar år 2020. Hittillsvarande resultat är bland annat att kvarteret Maltet i Hammarby Sjöstad lämpar sig för takmonterade solceller. Dessa kommer monteras under 2019.

Förstudien ska ta hänsyn till:
• Lämpliga ytor för solceller

• Lämplig storlek på anläggning

• Toppeffekt och beräknad årsproduktion (verkningsgrad)

• Investeringskostnad och avskrivningstid

• Följder för fastighetsägaren i form av skötsel, underhåll och service m.m.

Utifrån förstudiens slutsatser kommer beslut om fortsatta investeringar att tas. Styrelsen ser positivt på att medlemmarna engagerar sig i miljöåtgärder som denna.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.