Motion – 2019 / 16

År: 2019
Nummer: 16
Motionsställare: Irene Montero, fullmäktig, och Mona Holmgren, fullmäktigesuppleant
Timmermannen

Införande av vandelsprövning

När en medlem i SKB får en lägenhet, vare sig genom sin turordning eller genom byte, sker ingen prövning av medlemmens vandel. Man kontrollerar således inte med tidigare hyresvärdar om personen i fråga har skött sig eller varit störande.

Man kan alltså missköta sig och ha blivit avhyst och ändå flytta in i en lägenhet. Denna kontroll görs vid externa byten men inte inom SKB.

Konsekvenserna har blivit att övriga boende drabbats av allvarliga störningar. Tvättstugor och förråd har blivit tillhåll, bråk och mordhot blivit frekventa. Lägenheten i fråga har använts för kriminella aktiviteter som häleri och langning. T.o.m. mordbrand har förekommit.

En vandelsprövning när en medlem i SKB får en lägenhet skulle kunna innebära att många problem – och kostnader! – undviks i framtiden.

Vi yrkar:

– att föreningsstämman beslutar att styrelsen skall utreda om vandelsprövning kan införas som
standard när en medlem får en lägenhet i SKB, oavsett om man gör ett byte in i SKB eller får en
lägenhet via kön. Detta borde också gälla om man bott utanför SKB en period.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har generellt sett väldigt skötsamma hyresmedlemmar och varken störningar eller hyresförluster är något stort problem. Trots detta händer det vid enstaka tillfällen att hyresmedlemmar föreskriver. Det förekommer också att enstaka hyresgäster på grund av missbruk eller psykisk SKBs förvaltning, i regel i samverkan med sociala myndigheter. Under de senaste åren har ett till två ärenden per år lett till avhysning. Styrelsen har stor förståelse och respekt för att situationer med allvarliga störningar är oerhört påfrestande för övriga boende i fastigheten.

Som motionärerna anför sker det, i samband med externa lägenhetsbyten, referenstagning. Den som vill byta till sig en SKB-lägenhet och som brister vad gäller hyresbetalningar och/eller störningar nekas byte. Tvärt emot vad motionärerna anför nekas tillstånd till interna byten i motsvarande situationer.

Turordningsprincipen som grund för tilldelning av lägenhet inom föreningen är grundläggande. Den yttersta konsekvensen av motionärernas förslag är att avsteg från denna princip ska kunna göras vid ekonomisk eller annan form för misskötsamhet. Ett antal frågor rörande en sådan ordning inställer sig, exempelvis följande: hur ska vandelsprövningen ske för den köande medlem som inte tidigare haft något eget boende, ska misskötsamheten ha lett till vräkning eller räcker det med anmärkningar och ska en tidigare vräkning men inte att den köande medlemmen exempelvis förekommer i polisens belastnings- eller misstankeregister eller motsvarande nationellt register för allvarliga brott leda till att det finns skäl för avsteg? Vad ska hända med turordningen för den köande medlem som inte klarar vandelsprövningen, ska ett antal år förloras eller ska den vara för alltid förlorad och därmed leda till uteslutning ur föreningen? Ska den som trots längst turordning inte tilldelas en sökt lägenhet få överklaga beslutet och vad ska i så fall hända med lägenheten under den tid som överklagandeprocessen pågår?

Turordningsprincipen innebär en förutsägbar, rättvis och transparent tilldelning av föreningens respekteras. Enligt styrelsens mening talar det mesta för att dessa värden går förlorade med en rutinmässig vandelsprövning av samtliga de köande medlemmar som är aktuella för lägenhetstilldelning. Enligt styrelsens bedömning skulle en sådan ordning leda till större problem än de som förväntas bli lösta.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.