Motion – 2019 / 15

År: 2019
Nummer: 15
Motionsställare: Åke Persson, fullmäktigesuppleant Stångkusken

Nytt insatssystem

Förslaget till nytt insatssystem innehåller en succesiv ökning av insatserna för kvarter med relativt låg insats och en succesiv minskning av insatserna för kvarter med hög insats.

Detta ger boende i kvarter med höga insatser stort incitament att flytta, man får ju tillbaka insatskapital vid en flytt. Precis tvärtom blir det i kvarter med låga insatser.

Slutsatsen blir att det kommer att ta mycket lång tid innan en utjämning av insatserna ger ett positivt bidrag till SKB:s soliditet, under lång tid blir det mycket större utbetalningar än inbetalningar av insatskapital.

Dessutom är det inte rättvist att det äldre beståndet, med låg standard och sämre planering av lägenhetsytan skall ha lika hög nivå på upplåtelseinsatsen. De räcker med att hyran höjs mest här.

Att höja bosparandenivån från 20000:- till kanske 30000:- ger däremot direkt en förbättrad soliditet.

Självklart är det svårare att få nybyggda lägenheter uthyrda med relativt höga upplåtelseinsatser men om detta är ett problem, så borde man istället minska nybyggnadstakten.

Jag yrkar att stämman beslutar:

1. Att ge styrelsen i uppdrag att i det fortsatta arbetet verka för att upplåtelseinsatserna förblir enligt nuvarande modell men att bosparbeloppet om nödvändigt höjs till 30 000.

2. Att om styrelsen befarar att nybyggda lägenheter blir svåra att hyra ut med höga upplåtelseinsatser, i stället minskar nybyggnadstakten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 14 och 15

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter, en tjänstman samt en representant från hyresutskottet – att utreda SKBs nuvarande insatssystem och titta på hur systemet bör utformas framöver samt föreslå eventuella stadgeändringar kopplat till detta. Arbetsgruppen har arbetat med frågan under perioden november 2017 till januari 2019 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen innehållande bland annat analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på hur ett framtida insatssystem skulle kunna utformas. De flesta av de frågeställningar som motionären lyfter fram finns belysta i rapporten. Tanken är, att med rapporten som underlag, inhämta medlemmarnas syn på hur framtidens insatssystem ska utformas. Detta kommer att pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer sedan att ta fram konkreta förslag på eventuella stadgeändringar – baserat på arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter samt styrelsens egna åsikter – att framlägga vid kommande föreningsstämmor, uppskattningsvis under år 2020.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionenerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motion 15 besvarad.