Motion – 2019 / 14

År: 2019
Nummer: 14
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Ändring av upplåtelseinsatser

Det finns förslag om att ändra upplåtelseinsatserna (det man betalar vid flytt till en lägenhet) till samma belopp per kvadratmeter för alla lägenheter genom att höja för äldre lägenheter och sänka för nyare. Ändringen ska ske successivt under tio år.

En första fråga är: Varför ska det vara samma nivå? Vad är det för ”rättvisa” att äldre fastigheter med dålig standard har samma insats som nyare? Ska insatsen inte alls baseras på ekonomiska realiteter utan vara helt ”fiktiv”?

Som en fördel påpekas att fler kan efterfråga nyare lägenheter. Nackdelen att äldre lägenheter blir svårare att efterfråga nämns inte.

Den som troget stannar kvar som medlem i SKB i många år räknar med att ha allt större chans att få en billigare lägenhet i mer eftertraktat läge. Den chansen kommer att minska drastiskt, eftersom både insatser och hyror höjs för äldre lägenheter. I allt fler fall kommer plånboken – inte turordningen – att avgöra. Det är faktiskt att ändra förutsättningarna för medlemskapet i SKB.

Är det bra? Är det rättvist? Vill vi att SKB ska utvecklas så? Hur många medlemmar kommer att lämna SKB på grund av detta? Vad innebär det för SKB?

Eftersom ändringarna ska ske successivt finns det risk för att de som vill flytta till en nyare lägenhet väntar med att anmäla intresse tills insatsen blivit lägre. Under en period kan det alltså bli svårare att hyra ut nyare lägenheter. Samtidigt kan det höga trycket på äldre lägenheter öka ytterligare under en period efter att det står klart att insatserna kommer att höjas. Vilka konsekvenser ger detta?

En nivå på insats som nämnts är 1 500 kr/kvm. Det är mer än en fördubbling av nuvarande nivå 700 kr/kvm. Redan i dag finns inlåsningseffekter genom att äldre personer tvekar att flytta till mindre lägenhet med lägre hyra därför att insatsen är högre (se motionerna 2001:1, 2008:42, 2009:8, 2010:30, 2014:7 och 2015:32). De effekterna kommer att förvärras. Hur ska detta mötas?

En princip har varit att nyproduktionen ska bära sina egna kostnader. Ska den principen överges? Ska boende betala alltmer av byggkostnaderna? Eller ska hyrorna i nyproduktionen höjas för att kompensera för de lägre insatserna? Hur kommer det att fungera?

Vilka konsekvensbeskrivningar har gjorts? Vilka för- och nackdelar innebär ändringarna för köande och för boende i äldre respektive nyare lägenheter?

Det finns många frågetecken i denna för SKB:s medlemmar oerhört väsentliga fråga.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att se till att de frågor som aktualiseras i motionen blir konkret och utförligt belysta innan något beslut om ändring av upplåtelseinsatser fattas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 14 och 15

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter, en tjänstman samt en representant från hyresutskottet – att utreda SKBs nuvarande insatssystem och titta på hur systemet bör utformas framöver samt föreslå eventuella stadgeändringar kopplat till detta. Arbetsgruppen har arbetat med frågan under perioden november 2017 till januari 2019 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen innehållande bland annat analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på hur ett framtida insatssystem skulle kunna utformas. De flesta av de frågeställningar som motionären lyfter fram finns belysta i rapporten. Tanken är, att med rapporten som underlag, inhämta medlemmarnas syn på hur framtidens insatssystem ska utformas. Detta kommer att pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer sedan att ta fram konkreta förslag på eventuella stadgeändringar – baserat på arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter samt styrelsens egna åsikter – att framlägga vid kommande föreningsstämmor, uppskattningsvis under år 2020.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionenerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motion 14 besvarad.