Motion – 2019 / 13

År: 2019
Nummer: 13
Motionsställare: Carl Henric Bramelid, köande fullmäktig

Om stadgeändring

Bakgrund
Under 2017 tillsatte styrelsen två grupper som ska titta på stadgarna, dels insatssystemet och dels det demokratiska systemet samt små förändringar av att söka bostad funktionen. Under våren 2019 ska gruppernas arbete slutföras, presenteras för fullmäktige och en rapport för styrelsen. Efter det ska ytterligare en grupp, som också är utsedd av styrelsen, arbeta in synpunkter från de två tidigare grupperna, synpunkter från fullmäktige, ändringar av lagstiftningen samt tidigare motioner som handlat om stadgeändringar. Styrelsen ska ta ställning till förslaget och sedan lägga fram ett förslag till föreningsstämman. Det kommer åtminstone delvis krävas två beslut om stadgeändring.

Det har framförts önskemål till styrelsen om att styrelsen, eller arbetsgrupper, ska redovisa vilka delar i övrig som kommer att föreslås ändringar i. Då menar motionären inte färdiga textförslag.

Utvecklingsmöjligheter i stadgarna
Som motionärer ser det bör det ändras flera ställen i stadgarna än det som styrelsen och arbetsgrupper tagit upp till diskussion med fullmäktige:

Ställningstagande
Frågan har varit uppe tidigare, men försäkerhets skull. SKB ska inte ta ställning i partipolitiska eller religiösa frågor. När vi är 18 år så anser motionären att vi är tillräckligt vuxna att ta ställning i frågorna, utan att SKB propagerar i frågan. Däremot går det bra att driva på i frågor som lagstiftning om kooperativ hyresrätt eller beskattning av vår verksamhet.

Motionssvar från Valberedningen
I dagsläget har styrelsen rätt att lämna svar på samtliga motioner. Därutöver ger stadgarna möjlighet för Hyresutskott att lämna separat svar på motioner för deras ansvarsområdet. På senaste åren har det förekommit motioner om Valberedningens ansvarsområde som styrelsen frivilligt har låtit Valberedningen ge möjlighet att svara på. Det här borde man kanske ta chansen att reglera.

Sammansättning av Hyresutskott och valberedning
Idag ska Hyresutskottet bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Valberedningen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Motionärens erfarenhet från valberedningsarbete är att suppleanterna deltar aktivt i respektive grupp och därför är det lämpligt att förändra stadgarna så det stämmer mer överens med verkligheten. Omröstningar är sällsynta.

Innebörden blir att Hyresutskottet kan bestå av 9 till 13 ordinarie platser och Valberedningen 8
platser. Idag väljer föreningsstämman minst en köande och en boende, det borde skärpas så det inte blir situation att valberedningen bara består av köande eller boende om flyttar under året.

Deltagande på föreningsstämman
I stadgarna § 24 ges Hyresutskottets ledamöter som inte är tjänstgörande fullmäktige har närvaro- och yttrande. Men motsvarande rätt får inte Valberedningens ledamöter som saknar plats i fullmäktige.

Beredningsarbete
Efter senaste ordinarie föreningsstämman har styrelsen, efter förslag från köande, beslutat om en arbetsordning och utsett en beredningsgrupp för att föreslå kandidater till medlemsmötet för köande. Motionären har uppfattningen att det görs i väntan på att 15 och 18 §§ ändras så att beredningsgruppen väljs på medlemsmötet och arbetsordningen kan fastställas vid behov vid medlemsmötet. Motionären tro det blir begreppsförvirring om även den här gruppen kallas för valberedning.

Revisorer
I stadgarnas 14 § anges det att personer som är ordinarie eller suppleanter i fullmäktige också har rätt att även ha uppdrag i Hyresutskott och Valberedning. Den rätten har inte revisorer som är medlem i föreningen. Motionären tror inte att revisorernas åsikter om hur föreningen sköter sig påverkas av att hen sitter i fullmäktige.

I stadgarna 32 § nämns det att föreningen har auktoriserad, förtroendevald och kommunal revisor samt suppleanter för dessa. I vårt fall även de auktoriserade revisorerna är förtroendevalda eftersom dom väljs på föreningsstämman. Lagstiftaren använder termen lekmannarevisor för de som inte är auktoriserad eller godkänd revisor.

Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att utse en ordinarie revisor med en suppleant, Dessa är inte förtroendevalda revisorer.

Vi i SKB
Föreningen borde överväga att omvandla delar av medlemsavgiften som finansierar Vi i SKB till en serviceavgift. Konsekvensen är en skatteeffekt.

Köande fast man bor
Som stadgarna är utformade idag är huvudregeln att om man bor i SKBs bestånd men det är någon annan som står för kontraktet (tex sambon eller äkta hälft) så definieras medlemmen som köande. Hen kan skriftligen begär att få tillhöra det kvarter som hen man bor idet. Huvudregeln borde ändras så att alla som bor i SKBs bostäder, oavsett om man har skrivit kontrakt med föreningen eller inte, ska tillhöra den parlamentariska delen för boende.

En medlem, en röst
Som det fungerar har man beskurit rösträtten på föreningsstämman för köande. De som bor ska fortfarande ha störst inflytande över verksamheten. Men dom köande bidrar redan idag och ska inte ses som någon belastning.

Undantag för upplåtelseinsats
I nuvarande stadgar anges ett undantag i § 38 punkt b i sista stycket att styrelsen kan göra särskild prövning för medlemmar och därmed ha lägre insats för dessa. För att undantaget ska praktiseras så måste man onsdagen då lägenheten ansöka hos styrelsen om just den delen av stadgarna gälla, ordförande ska få med det i kallelse till styrelsemötet, mötet hållas och meddela beslutet till berör medlem innan medlemmen ska meddela sitt intresse för lägenheten. Svaret ska ju som bekant lämnas två veckor efter att annonsen har lagts ut. Hur realistiskt är det att medlemmar lyckats pricka in ett styrelsemöte? På sin höjd har styrelsen möte en gång i månaden.

Medlem som vill sluta
Medlem som vill gå ur föreningen ska meddela det senast sex månader före årsskiftet som utträdet ska se. Om man missar halvårsskiftet, även om det med en dag, så får man vänta ytterligare ett år. Enligt lag är det egentligen bara en månads uppsägningstid, men kan förlänga tiden till ett halvår om man skriver in det i stadgarna.

Enligt lagen ska medlemmen vänta på att föreningen ska betala ut insatskapitalet. Det kan ske först efter att föreningsstämman har tagit beslut om årsredovisningen, i vårat fall runt månadsskiftet maj/juni. Föreningen går runt den här regeln genom att låna ut pengar till medlemmen motsvarande det belopp insatskapitalet är på. För när utbetalningen egentligen ska ske väljer föreningen att kvitta medlemmen skuld mot insatskapitalet.

Enligt nuvarande stadgar så räcker det att man ringer till kontoret och meddelar att man vill gå ut för att man ska utträda. Borde det inte vara bättre om föreningen kräver att det sker med brev?

Därför yrkar motionären

Att    Det skrivs in i stadgarna att föreningen inte ska ställning i partipolitiska frågor eller religiösa frågor.

Att    Valberedningen får rätt enligt stadgarna att ge motionssvar inom sitt ansvarsområde.

Att    Suppleantplatserna tas bort från Hyresutskottet och Valberedningen och ersätts med ordinarie platser i stället.

Att    Vid val av hyresutskott ska minst två köande och två boende väljas.

Att    Vid val av valberedning ska det bestå av minst tre boende och minst tre köande.

Att    Stadgarna kompletteras med att personer i Valberedningen som saknas plats i fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt i frågor om val och arvode.

Att    Medlemsmötet för köande får i stadgarna rätt att utse beredningsgrupp för deras val och samt fastställa arbetsordning för gruppen.

Att    Vid stadgeändring ta bort hindret för revisorer, som är medlemmar, att sitta i fullmäktige.

Att    Föreningen använder fortsättningsvis ordet lekmannarevisor för medlemmar som väljs som revisorer.

Att    Överväga en serviceavgift för kostnader för Vi i SKB istället för medlemsavgift.

Att    Den enda möjligheten att bli representant för köande i fullmäktige är att personen inte bor i SKBs bostäder.

Att    Öka andelen platser för köande till 45 % av totala antalet platser i fullmäktige.

Att    Man i nästa upplaga av stadgarna har § 38, punkt b, sista stycket ändras så att man kan tillämpa regeln.

Att    Man förkortar uppsägningstiden av medlemskapet till en månad.

Att    Man inför skriftligt utträde ur föreningen.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 12 och 13

I det pågående arbetet med att revidera SKBs stadgar har två arbetsgrupper fördjupat sig i de stora frågorna kring parlamentariska systemet/turordningen och SKBs framtida insatssystem. Förutom regleringen av dessa områden finns ett behov av att se över andra paragrafer i stadgarna.

I motionerna finns flera relevanta förslag att beaktas i det fortsatta stadgearbetet. Det gäller till exempel valberedningens närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman och även förslaget att permanenta beredningsgruppens roll för att nominera köande medlemmar till fullmäktige. Som motionären riktigt påpekar har beredningsgruppen idag en interimistisk funktion i avvaktan på en stadgereglering. Angående yrkande i motion 13 om tillvägagångssätt vid utträde, vill styrelsen påpeka att stadgarna redan idag föreskriver att utträde ska ske skriftningen (§8).

Andra förslag i motionerna kräver grundlig utredning, inte minst för att klargöra att förslagen inte strider mot Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar samt Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

En fråga som belysts i tidigare motioner handlar om andelen köande respektive boende i fullmäktige. Stadgarnas skrivning ger hyresmedlemmarna ett större inflytande över föreningens verksamhet än vad de köande medlemmarna har. Vid tidigare föreningsstämmor har fullmäktige varje gång beslutat att behålla fördelningen 40/60.

I motion 12 föreslår motionären att ta bort den paragraf i stadgarna som handlar om medlemsmötets dagordning (§18). Medlemsmötet är en viktig grundpelare i föreningen eftersom val av fullmäktige sker här. God struktur i form av en stadgereglerad dagordning är nödvändig för att säkerställa formellt riktiga möten. Den föreskrivna dagordningen gäller inte bara för köandes medlemsmöte utan också för alla medlemsmöten ute i våra förvaltningsområden.

Styrelsen är positiv till att medlemmarna kommer med förslag till stadgeändring precis som motionärerna här har gjort. Sammanfattningsvis tar styrelsen med sig motionärernas förslag att utredas i det kommande arbetet med stadgeändringen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motion 13 besvarad.