Motion – 2019 / 12

År: 2019
Nummer: 12
Motionsställare: Lena Kristina Rosenberg, kömedlem

Stadgarna § 18 köandets medlemsmöte och dagordningen

Köandets medlemsmötes dagordning i stadgarna § 18 anser jag ska tas bort för då kan medlemmars möte vara friare.

När mötesordförande säger att mötet är avslutat bryter denne mot stadgarna, för när stadgarna skrevs glömdes det ta med punkt 9 ”mötes avslutande” i stället är 8 ”övriga punkter” den sista punkten på § 18 köandets mötes dagordning.

Nedan finns två att satser och det är nr 2 som jag anser ska gälla men om inte så blir punkt nr 1 det näst bästa alternativet.

1. Jag anser att punkt 9 ska läggas till på § 18 och det är ”mötes avslutande” i dagordningen för köandets medlemsmöte. Om den här attsatsen röstas igenom faller punkt nr 2 och den att satsen.

2. Jag anser att man kan ta bort § 18 köandets medlemsmötes dagordning från stadgarna. Om den här att satsen röstar igenom så faller punkt nr 1 och den att satsen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 12 och 13

I det pågående arbetet med att revidera SKBs stadgar har två arbetsgrupper fördjupat sig i de stora frågorna kring parlamentariska systemet/turordningen och SKBs framtida insatssystem. Förutom regleringen av dessa områden finns ett behov av att se över andra paragrafer i stadgarna.

I motionerna finns flera relevanta förslag att beaktas i det fortsatta stadgearbetet. Det gäller till exempel valberedningens närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman och även förslaget att permanenta beredningsgruppens roll för att nominera köande medlemmar till fullmäktige. Som motionären riktigt påpekar har beredningsgruppen idag en interimistisk funktion i avvaktan på en stadgereglering. Angående yrkande i motion 13 om tillvägagångssätt vid utträde, vill styrelsen påpeka att stadgarna redan idag föreskriver att utträde ska ske skriftningen (§8).

Andra förslag i motionerna kräver grundlig utredning, inte minst för att klargöra att förslagen inte strider mot Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar samt Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

En fråga som belysts i tidigare motioner handlar om andelen köande respektive boende i fullmäktige. Stadgarnas skrivning ger hyresmedlemmarna ett större inflytande över föreningens verksamhet än vad de köande medlemmarna har. Vid tidigare föreningsstämmor har fullmäktige varje gång beslutat att behålla fördelningen 40/60.

I motion 12 föreslår motionären att ta bort den paragraf i stadgarna som handlar om medlemsmötets dagordning (§18). Medlemsmötet är en viktig grundpelare i föreningen eftersom val av fullmäktige sker här. God struktur i form av en stadgereglerad dagordning är nödvändig för att säkerställa formellt riktiga möten. Den föreskrivna dagordningen gäller inte bara för köandes medlemsmöte utan också för alla medlemsmöten ute i våra förvaltningsområden.

Styrelsen är positiv till att medlemmarna kommer med förslag till stadgeändring precis som motionärerna här har gjort. Sammanfattningsvis tar styrelsen med sig motionärernas förslag att utredas i det kommande arbetet med stadgeändringen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motion 12 besvarad.