Motion – 2019 / 11

År: 2019
Nummer: 11
Motionsställare: Mats Heinerud, hyresmedlem Rågen-Axet

Val av boendes ledamöter i fullmäktige

Jag vill att fullmäktigeledamöter för boende skall få väljas av fler medlemmar än nu. Få ett bredare underlag för sitt uppdrag.

På Ordinarie medlemsmötet är det idag ibland ett ytterligt litet antal boende medlemmar som väljer kvarterets ledamot. Ibland endast 10 procent av de röstberättigande som väljer. Det händer också då och då att endast några få av kvartersrådets medlemmar närvarar.

Vi kan inte fordra att alla medlemmar ska gå på det ordinarie medlemsmötet men vi ska kunna erbjuda alla medlemmar att rösta. Skriftlig röstning med valsedel, påminnelse på anslagstavlorna osv. Detta möjliggör för flertalet intresserade att rösta.

Ändra valordningen
Skriftligt val ska det vara. De som kommer till mötet kan lämna sin röst på mötet och då prickas av på listan. Kvartersrådet får i uppdrag att presentera de medlemmar som ställer upp för val. Om det endast är en som ställer upp får kvartersrådet meddela detta till föreningssekreteraren och sedan visas det på anslagstavlorna. Att i samråd med de valbara ta fram en lägenhetsnumrerad valsedel där de presenterar sig och talar om varför de ställer upp. På valsedeln står det var och när den skall lämnas in. Nästa moment är att dela ut valsedeln med lägenhetsnummer i brevlådan till samtliga medlemmar, så de kan se vilka som finns att välja på.

Slutgiltigt val sker som nu på det Ordinarie medlemsmötet då alla röster räknas ihop med de som röstar direkt på mötet.

Skriftlig valordning ger två stora fördelar.
Samtliga boende får direkt veta vilka som finns att välja på.
Alla får ett enkelt och smidigt sätt att rösta på den de vill se som Fullmäktige ledamot.

En enkel bra förändring som gynnar demokratin i förvaltningsenheterna.

Jag yrkar

att SKB i fråga om val av fullmäktigeledamöter för hyresmedlemmar, inför val med numrerade valsedel som delats ut i god tid före ordinarie medlemsmöte. Där anger hyresmedlemmen sitt val. Allt val prickas av på lista och räknas vid medlemsmötet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.