Motion – 2019 / 10

År: 2019
Nummer: 10
Motionsställare: Mats Heinerud, hyresmedlem Rågen-Axet

Föreningsdemokratin i SKB

SKB har verkat i mer än 100 år. Vår förening ska vara kvar långt efter att vi som lever nu, inte längre finns. Vara kvar som ett bra fungerande bostadsalternativ för de som valt att vara medlemmar i SKB.

Föreningsdemokrati är ett kärnvärde i SKB.

Något vi medlemmar med stolthet kan och vill visa upp.

Demokrati är inte enkelt. Inget som kommer av sig självt. Alla som är intresserad av och inser värdet av bra SKB demokrati måste få vara med och arbeta för att stärka den.

I en medlemsorganisation måste perspektivet utgå från föreningens bas, medlemmarna.

Var finns mandatet för det förslag som den ”parlamentariska” gruppen arbetat fram till fullmäktigedagen i november? Fanns uppdraget med i verksamhetsplanen för 2018?

Arbetsgrupper är bra men öppenhet kring vad som avses och varför förslag tas fram på sådant sätt saknas ibland.

Det talas även om digitala val. Varför? Det är en framtidsfråga väl värd att belysa i demokratisk ordning. Har det gjorts någon utvärdering om hur det skulle kunna fungera? Vad tillför det för medlemmarna och stärker det SKB? Bidrar en sådan valordning till ökat engagemang från medlemmarna?

Förslag som lanseras för att skynda på utvecklingen är bra om de görs på ett demokratiskt sätt. Men förödande för demokratin om de arbetas fram i det tysta av utvalda personer.

Jag ser två saker som måste göras.

Först – SKB-demokratin. Belyst från styrelsen och tjänstemännens perspektiv ned till medlemmarna. Utreda och göra en genomlysning av hur det demokratiska arbetssättet i SKB fungerar för närvarande och kan utvecklas. Bland dem som utreder, bör ingå köande och boende som visat sitt medlemsengagemang och varit aktiva exempelvis motionerat till SKB stämmor eller på annat sätt visat oss medlemmar engagemang. Medlemmar som själva har erfarenhet av SKB-demokratin.

Och

även se hur det ser ut och fungerar från medlemmarnas perspektiv.

Därefter – SKB måste som förut öppna upp och bjuda in samtliga medlemmar som vill jobba för att förbättra SKB, inte bara välja ut vissa medlemmar. Inbjudan kan ske ex vis via hemsidan och tidningen där medlemmarna kan anmäla sitt intresse för att delta i framtidens SKB. Visa vilka frågor de vill prioritera att arbeta med.

Jag yrkar att stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag, att med deltagande från både boende och köande medlemmar som visat upprepat engagemang vid SKB-stämmor – genomföra en utredning om hur medlemsdemokratin inom SKB fungerar i nuläget, hur den kan utvecklas och förbättras. Belysa den först från styrelse och tjänstemannaperspektiv och genom hela föreningen. Även visa hur det fungerar från medlemsperspektivet.

att ge styrelsen i uppdrag, att beträffande olika utvecklingsfrågor inom SKB. Ta som ett första steg att välkomna samtliga intresserade medlemmar som är villiga att delta och arbeta med det framtida utvecklingsarbetet i SKB. Viktigt att medlemmars kompetens, engagemang och erfarenhet i SKB tas till vara.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.