Motion – 2019 / 9

År: 2019
Nummer: 9
Motionsställare: Ulla Wikander, fullmäktig Kartan-Skalan, och Jan Granath, fullmäktig
Stångkusken

Det går för fort

SKB står inför stora stadgeförändringar, som föreningsstämman ska besluta om. Två arbetsgrupper, ”Bosparande/upplåtelseinsatser” samt ”Parlamentariska systemet/turordningen” har förberett revisionen. Inte förrän i februari 2019 fick de ansvariga (dvs vi valda fullmäktige) för de genomgripande förändringarna möjlighet att ta del av arbetsgruppernas definitiva förslag. Motionstiden inför årsstämman slutade tidigare, i januari. Därmed har inga motioner kunnat skrivas utifrån kunskap om arbetsgruppernas förslag.

Ledningen för SKB vill att vi fullmäktige ska besluta om ett så kallat ”inriktningsbeslut” (dvs ett principbeslut) för SKBs stadgeförändringar redan på årsstämman 2019, baserat på arbetsgruppernas förslag. Ett sådant principbeslut är alltså av yttersta vikt. Det kommer att styra vad som kan tas upp på de två följande stämmorna (2020 & 2021).

Det går för fort. Inriktningsbeslutet kommer att styra det fortsatta arbetet. Beslutet hinner inte bli förankrat hos medlemmarna i SKB, hinner knappast mer än nämnas ute i kvartersråden, inte diskuteras utförligt eller granskas av fullmäktige.

Stora förändringar måste få ta tid. Naturligtvis kan och bör ett inriktningsförslag kunna diskuteras år 2019 men det är för tidigt att ta beslut om det.

Vi yrkar att stämman beslutar

att    inget inriktningsbeslut tas på stämman maj 2019.

att     det inriktningsbeslut som ledningen föreslår, formuleras och görs tillgängligt före motionstidens utgång år 2020. att ett inriktningsbeslut tas tidigast vid 2020s ordinarie årsstämma.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.