Motion – 2019 / 8

År: 2019
Nummer: 8
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Ändring av det parlamentariska systemet

SKB:s parlamentariska system är under utredning. De ändringar som har presenterats är långtgående:

– Halvera antalet fullmäktigeledamöter.
– Minska antalet suppleanter till en fjärdedel och gör dem opersonliga.
– Ta bort kvarterens rätt att utse fullmäktige.
– Låt i stället alla i ett visst område välja fullmäktige digitalt sedan kandidaterna presenterats digitalt (med oklar möjlighet att välja vid områdesmöte).
– Ersätt medlemsmötena i kvarteren med ett gemensamt områdesmöte för alla kvarter i området.

Som motiv anförs bland annat att en fullmäktig ska ”representera hela SKB”. Nja, en fullmäktig ska agera för hela SKB, för SKB:s bästa, men representera medlemmarna – för att ha dialog med dem, för att rapportera och inhämta synpunkter, för att vara en kontaktlänk till föreningen.

När man väljer någon i kvarteret väljer man någon man känner eller känner till. Hur ska man kunna bedöma en person utifrån text och bild på en webbsida? Ska man välja efter utseende, ålder och en text som man inte vet stämmer?

Ska en fullmäktig för boende ha kontakt med boende bara i det egna kvarteret – inte övriga kvarter i området – eller vara skyldig att besöka andra kvarter? Ska kvarteren kanske delas upp mellan dem som valts för området? Kommer det att ges ersättning för sådant kontaktarbete? Eller ska medlemmar i andra kvarter få information bara från styrelsen och inte kunna diskutera med någon fullmäktig? Hur ska de fullmäktige kunna representera och vara en länk mellan
medlemmar och förening?

Fullmäktigeledamöterna riskerar att bli anonyma och bara representera sig själva. De behöver inte komma på områdesmötet, och de kan – men behöver inte – delta i kvartersmöten bara i det egna kvarteret. De kommer inte att känna att de har ansvar inför andra. Hur ska dessa utmaningar mötas?

Och hur ska suppleanterna fungera i praktiken, när de inte har koppling till en ordinarie fullmäktig?

En stor fråga är hur det digitala röstandet ska gå till. Hur kan säkerheten garanteras? Hur ska den digitala rösten avlämnas – bara via medlemskoden, som kan vara tillgänglig för flera i familjen? Hur ska en medlem kunna kontrollera att rösten kommit fram och noterats för avsedd person? Hur kan det garanteras att alla röster registreras och att inga fel skett vid sammanräkningen och hanteringen?

SKB har inte infört något elektroniskt diskussionsforum trots att det har efterfrågats. På vilka grunder tror man nu att SKB:s medlemmar kan och vill göra många fler och viktigare saker digitalt?

Är det inte ofrånkomligt att engagemanget i SKB kommer att minska genom dessa ändringar? Vad är då fördelarna med den nya organisationen och det nya sättet att välja?

Det finns många frågetecken i denna för SKB:s medlemmar oerhört väsentliga fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att se till att de frågor som aktualiseras i motionen blir konkret och utförligt belysta innan något beslut om ändring av det parlamentariska systemet fattas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.