Motion – 2019 / 7

År: 2019
Nummer: 7
Motionsställare: Birgitta Carlehag, fullmäktig Täppan

Ge möjlighet till delaktighet och eftertanke innan SKB:s parlamentariska system ändras

Den demokratiska processen är en viktig del av SKB. I den pågående stadgerevisionen är SKB:s parlamentariska system under översyn med bland annat syftet att utreda och ta fram ett förslag till en ny parlamentarisk organisation. Det framhålles ofta att SKB är unikt. Gemenskap och engagemang är viktiga grundpelare där både boende och köande medlemmar har möjlighet att bidra till föreningens utveckling. I ett växande SKB är det en utmaning att hitta nya former för den demokratiska processen. Men innan förändringar vidtas är det även viktigt att se på vad som fungerar bra i dag och vad som skulle kunna förbättras i den nuvarande modellen. Har det gjorts någon sådan analys?

Informationen till medlemmarna har hittills varit knapphändig. På hemsidan finns ingen information alls trots att arbetet pågått sedan 2017. Informationen från två fullmäktigedagar med rapporter från arbetet är tillgängligt endast för fullmäktigeledamöter. Insyn och delaktighet borde vara en självklarhet särskilt i denna så avgörande fråga, som handlar om medlemmarnas förutsättningar för engagemang och inflytande framöver. Hur är det tänkt att förslag till stadgeändringar ska förankras hos medlemmarna?

Den arbetsgrupp som har i uppdrag att utreda och lägga fram förslag till en ny parlamentarisk organisation presenterade på fullmäktigedagen den 24 november förslag om att fullmäktigerepresentanterna för de boende ska väljas områdesvis istället för som idag i respektive kvarter. Det föreslås även en minskad fullmäktigerepresentation och att nominering och val till fullmäktige ska göras digitalt. Risken är stor att sådana förändringar leder till ett försämrat medlemsengagemang och försämrade möjligheter för de boendes fullmäktigerepresentanter att ha kontakt med medlemmarna i sina kvarter. Det är värt att notera att SKB tidigare hade en distriktsindelning men övergav den bland annat därför att medlemmarna ofta inte kände till den de valde när de röstade. Vid diskussionerna under fullmäktigedagen framkom det tydligt att det finns behov av konsekvensbeskrivningar och riskanalyser innan den nuvarande organisationen rivs upp för att ersättas med en annan, oprövad modell. På vilket sätt arbetsgruppen tagit sig an det som framfördes vet vi först när rapporten redovisas, i februari. Det har därmed inte varit möjligt att beakta detta, när denna motion skrivs.

För att man ska känna sig säker på att förslagen till förändringar ger de förväntade fördelarna jämfört med dagens parlamentariska system behöver förslagen belysas mer konkret. Hur är det tänkt att ett digitalt nominerings -och valsystem ska fungera i praktiken? Går det att garantera säkerheten vid digitala val? Hur ska de områdesförlagda medlemsmötena gå till? Tydliga konsekvensbeskrivningar och riskanalyser behöver tas fram vad gäller förslagen om fullmäktigerepresentationen.
Vad kommer det t ex att ställas för krav på fullmäktige framöver? Innan det tas några definitiva beslut bör det vara en försöksverksamhet där de föreslagna förändringarna vad gäller områdesnivå testas i mindre skala, utvärderas och redovisas för fullmäktige innan styrelsen lägger fram förslag till stadgeändringar.

Målet med framtida förändringar i det parlamentariska systemet måste vara att förbättra medlemmarnas möjligheter till engagemang och inflytande.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

– att ge styrelsen i uppdrag att grundligt utreda de i motionen aktualiserade frågeställningarna, redovisa för fullmäktige och ge fullmäktige möjlighet att yttra sig innan styrelsen lägger fram förslag till ändringar

– att ge styrelsen i uppdrag att exempelvis via hemsidan ge samtliga medlemmar utförlig information om föreslagna stadgeändringar och möjlighet att yttra sig direkt till SKB eller via kvartersråd innan styrelsen lägger fram förslag till stadgeändringar för stämman.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Stämman beslutade enligt styrelsens förlag att anse motionen besvarad.