Motion – 2019 / 6

År: 2019
Nummer: 6
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Behov av demokratisk förankring

Stora förändringar är på gång inom SKB. Men hur förankras de bland SKB:s medlemmar?

Två utredningar har arbetat sedan 2017. Men det står inget om dem på SKB:s hemsida. Tidningen Vi i SKB har meddelat att arbetsgrupperna finns. Men vilka som ingår i dem har inte presenterats.

Vid fullmäktigedagen i höstas skulle förslag diskuteras. Men styrelsen lämnade inte ut några förslag i förväg, så att man kunde fundera före. Man skulle snabbt tycka till efter en kort presentation. Mötet styrdes genom i förväg formulerade frågor, och grupperna skulle svara kortfattat. Ibland fick man ja- och nej-frågor och skulle sträcka upp ett rött eller grönt kort efter att ha tänkt till några sekunder – och de rösterna räknades som vid votering under en stämma. Men fullmäktigedagen är inte stadgereglerad utan är ett frivilligt möte utan demokratisk status. Och rapporter och dokument från fullmäktigedagarna kan bara fullmäktige se.

Nu planeras en extra fullmäktigedag i mars, för att förbereda ett inriktningsbeslut om stadgeändringarna – utan att medlemmarna har fått minsta information om ändringarna. De boende har inte kunnat höra av sig till sin representant i fullmäktige, och de köande har haft ännu sämre möjligheter. Inga medlemmar har kunnat skriva motioner om frågorna.

Ska det gå till så? Är det förankring?

För mig innebär förankring att få bra underlag med beskrivning av möjligheter och risker, att ha tid att tänka efter, att kunna framföra synpunkter, att bli lyssnad på, att lyssna på andra och att förbättra förslagen gemensamt i dialog, så att man till slut fattar bra beslut som en stor majoritet är överens om.

Borde inte den kooperativa medlemsföreningen SKB arbeta så?

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     avvakta med alla beslut om stora stadgeändringar, inklusive principbeslut, tills förslagen om ändringarna har förankrats genom dialog med medlemmar och fullmäktige och medlemmarna har haft möjlighet att skriva motioner om de frågor som aktualiseras genom ändringsförslagen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.