Motion – 2019 / 5

År: 2019
Nummer: 5
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Ändring av regler för uthyrning

SKB:s huvudsakliga ändamål är att bygga och förvalta fastigheter samt hyra ut lägenheter i fastigheterna. Beträffande uthyrningen diskuteras nu ett antal inskränkningar för medlemmarna.

De motiveras bland annat med ”onödigt höga administrativa kostnader”. Vad är ”onödigt”? Att den kärnverksamhet som uthyrningen utgör ska få kosta är självklart. Måste det bli begränsningar för medlemmarna? Går det inte utveckla och anpassa administrationen? Vad har SKB försökt göra?

Ett märkligt påstående är att ”’fel’ medlemmar får lägenheter”. Vilka slags fall gäller det? Hur många är de? Vilka slutsatser menar SKB att man kan dra av dem?

Det klagas på stort antal kallelser och många som inte besvaras. Men de siffror som anges är grovt tillyxade – 50 000 respektive 25 000 – och därmed inte så trovärdiga. Och vad är problemet med nej-svar eller uteblivna svar? Den som söker lägenhet måste få titta på flera olika lägenheter, och en del vill kanske känna sig för noggrannare innan de tar det stora beslutet att flytta. Ska inte medlemsföreningen SKB vara till för just detta – uthyrning till sina medlemmar?

Det sägs att vissa tittar för tittandets skull. Finns det alltså personer som år ut och år in tittar på lägenheter var och varannan vecka utan att någonsin tacka ja? Hur många är det? Vore det inte naturligt att kontakta de medlemmarna? Har SKB gjort det? För hur många? Med vilket resultat?

Om SKB redan när kallelsen skickas ut vet att många kommer att tacka nej bör man väl i första hand öka antalet kallelser? Har man prövat att modifiera antalet kallelser beroende på lägenhetstyp och område? Har man försökt använda sina erfarenheter för att optimera uthyrningen?

Det finns förslag om flera olika spärrar mot att få göra intresseanmälning:

1. Spärr efter visst antal negativa svar på kallelse. Det har redovisats hur många medlemmar som kallats fler än fem gånger på ett år. Är det verkligen så få gånger man ska ha rätt att bli kallad till visning – på ett år? Om man ska ha en sådan spärr, bör den inte gälla en kortare period?

2. Spärr för den som tackar nej till en lägenhet efter att först ha tackat ja. I olika dokument anges olika siffror – 56 % respektive 37 % – så det är osäkert hur många det gäller. Redan den lägre siffran verkar hög. Hur fungerar det i de fall då en medlem ändrar sig? Det kan ju finnas mer eller mindre förståeliga anledningar. Registreras detta? Görs det individuella bedömningar? Om en viss medlem upprepat ändrar sitt ja kan åtgärder vara rimliga, men är det rimligt med inskränkningar för alla?

3. Spärr under viss tid efter flytt. Vad finns det för saklig grund för detta? Uthyrning är en av SKB:s kärnuppgifter. Om plötsligt ”drömlägenheten” dyker upp strax efter att man har flyttat, ska man då vara förbjuden att anmäla sig för att eventuellt kunna flytta dit?

Det talas också om ”stora resurser till några få medlemmar – inte medlemsnytta för majoriteten”. Det är ett känslobetonat argument som kräver förtydligande. Vad står det för konkret? Vilka slags fall gäller det? Hur många är de? Det finns många frågetecken i denna för SKB:s medlemmar oerhört väsentliga fråga.

Jag yrkar att stämman beslutar

att      ge styrelsen i uppdrag att se till att de frågor som aktualiseras i motionen blir konkret och utförligt belysta innan något beslut om ändring av regler för uthyrning fattas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11

Inför en framtida stadgerevision har styrelsen uppdragit åt en arbetsgrupp – bestående av såväl köande som boende medlemmar, styrelserepresentanter och en tjänsteman – att utreda och lägga förslag på ny parlamentarisk organisation samt se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningsprocessen. Arbetsgruppen fick också i uppdrag att föreslå eventuella stadgeändringar.

Arbetsgruppen har arbetat med frågorna under 2017–2018 och överlämnade i början av februari 2019 en rapport till styrelsen. Rapporten innehåller bland annat problembeskrivningar, analys, underlag för olika ställningstaganden samt förslag på dels hur en ny framtida parlamentarisk organisation skulle kunna se ut, dels hur uthyrningsprocessen skulle kunna effektiviseras.

Många av de frågeställningar som motionärerna lyfter behandlas i rapporten. Både motionerna och synpunkter som enskilda fullmäktigeledamöter lämnat till styrelsen ger uttryck för önskemål om tid för att diskutera de olika frågorna. Styrelsen ser inget egenvärde i att forcera processen utan målet är, och har hela tiden varit, att framtida förändringar ska vara väl förankrade bland medlemmarna. Något förslag till inriktningsbeslut kommer därför inte att presenteras vid ordinarie föreningsstämma 2019. I stället planeras förankringsarbetet pågå under hela 2019, bland annat under två fullmäktigedagar. Styrelsen kommer därefter, utifrån innehållet i arbetsgruppens rapport, medlemmarnas synpunkter och styrelsens egna åsikter, att ta fram konkreta förslag.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.