Motion – 2019 / 4

År: 2019
Nummer: 4
Motionsställare: Sten Mölleryd, fullmäktigesuppleant Kartan-Skalan

Motioner

Medlemmars inlämnade motioner delas upp i motioner och ”förvaltningsärenden”. Inlämnade motioner är motioner och inget annat.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att inlämnade motioner behandlas som motioner av styrelsen genom utlåtande och av föreningsstämman genom omröstning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 3 och 4

Innehållet i motion 4 ger intryck av att en skrivelse, av en medlem rubricerad ”motion”, alltid är en motion och ska behandlas som en sådan. Inställningen till vad som är en motion är något mera nyanserad i motion 3; en motion ska uppfylla kravet på ärende enligt lagen om ekonomiska föreningar för att den ska behandlas som en motion. Ett ärende ska innehålla ett för föreningen relevant spörsmål som kan bli föremål för föreningsstämmans beslut. Den springande punkten är med andra ord hur uttrycket ”ärende” ska tolkas. I motion 3 hänvisas i denna del till det yttrande som den särskilda granskaren presenterade vid extrastämman i mars 2018.

Frågan om tolkningen av uttrycket ”ärende” har varit föremål för omfattande diskussioner vid ett flertal föreningsstämmor sedan ordinarie föreningsstämma år 2016. I motion 3 anförs att riktlinjer för hyressättningen är en fråga för stämman och att detta förhållande helt motsäger vad styrelsen har påstått om att stämman inte har rätt att besluta i ”förvaltningsfrågor”. Styrelsen har dock aldrig gjort gällande att stämman inte skulle vara behörig att ge styrelsen riktlinjer för hyressättningen eller andra frågor med särskilt ingripande verkningar för medlemmarna. Styrelsen vill i detta sammanhang hänvisa till vad som anförs i den särskilda granskarens yttrande angående föreningspraxis gällande motioner. Där sägs att ”motioner kräver behandling, yttranden och beslutsförslag av styrelsen, vilket innebär en hel del arbete och administration samt därefter behandling och beslut av föreningsstämman. Motionsmöjligheten bör därför nyttjas med viss sparsamhet. Enklare frågor och förslag av administrativ natur bör medlemmarna ställa och framföra direkt till ordföranden eller någon annan lämplig styrelseledamot under löpande arbetsår.”

Några av de frågor som styrelsen vid 2016 års ordinarie föreningsstämma rubricerade som förvaltningsfrågor uppfattade den särskilda granskaren som frågor till styrelsen. Några andra ansåg han avse ärenden gällande politisk påverkan och främmande för SKBs ändamål. Inga av dessa motioner bedömdes vara ärenden som kunde behandlas på föreningsstämman.

Om stämmans möjlighet att ge styrelsen direktiv anförde den särskilda granskaren följande. ”Detta anses dock inte få ske i sådan omfattning att styrelsen fråntas sin funktion som förvaltningsorgan. Denna förhållningsregel är inte sanktionerad i lag. Men sistnämnda regel bör alltid övervägas av medlem vid upprättande av en motion.”

Den särskilda granskaren avslutade sitt yttrande med meningen: ”Avslutningsvis får jag framhålla att de enda ärenden från medlem som inte ska tas upp till sakbehandling på en föreningsstämma är ärenden som inte uppfyller lagens krav på definitionen av ett ärende (7 kap. 14 § EFL).” Vad som bör påpekas i detta sammanhang är att lagen, varken då eller nu gällande lag innehåller någon definition av vad som är ett ärende. Om så hade varit fallet hade något utrymme för tolkning av uttrycket ärende inte funnits.

I motion 3 görs gällande att styrelsens hantering av motionerna redan har skadat medlemsengagemanget, vilket bevisas av att antalet motioner har minskat dramatiskt. Styrelsen delar inte denna uppfattning utan upplever att många medlemmar numera vänder sig direkt till SKB med enklare frågor och förslag av administrativ natur. Styrelsen utgår vidare ifrån att, för det fall ett allmänt intresse för att ingående diskutera förvaltningsfrågor funnits bland fullmäktigeledamöterna, då hade sådana diskussioner förts vid samtliga de föreningsstämmor som motioner respektive förvaltningsfrågor behandlats separat. Slutligen anser styrelsen att värdet av att den
tid som numera, med den aktuella uppdelningen, finns för ingående och engagerade diskussioner av föreningsfrågor vid stämman väger betydligt tyngre än värdet av att fullmäktige diskuterar vilket typsnitt som ska användas på föreningens hemsida eller vilket kaffe som får köpas in till föreningens mötesverksamhet.

Mot bakgrund av det anförda anser styrelsen att motioner och ärenden även fortsättningsvis ska delas upp i två kategorier.

I motion 3 anförs att det är oacceptabelt att styrelsen döljer den särskilda granskarens yttrande för medlemmarna. Någon sådan avsikt har styrelsen dock inte. Vid den extra föreningsstämman i mars 2018 presenterades rapporten personligen av den särskilde granskaren för medlemmarnas förtroendevalda: fullmäktige, hyresutskott, valberedning, revisorer och styrelse. Vid detta tillfälle yttrade sig även ett flertal förtroendevalda. Protokollet och den särskilde granskarens rapport är publicerade och tillgängliga för de förtroendevalda. Utöver detta har alla medlemmar tillgång till protokollet vilket återger den särskilde granskarens presentation och är justerat av en köande respektive en boende fullmäktigeledamot. Det publicerade materialet ligger i linje med de dokument som normalt sammanfattar föreningsstämmornas arbete.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med motionens förslag att bifalla motionerna 3 och 4.