Motion – 2019 / 2

År: 2019
Nummer: 2
Motionsställare: Magnus Pettersson, kömedlem

Möjlighet till överlåtelse av medlemskap i bosparandet

Jag har just blivit varse att möjligheten att eventuellt överföra mitt bosparande till något av mina barn i en framtid ej är möjlig med nuvarande stadgar. Jag tycker det är lite underligt då flera av Era konkurrenter om bospararna, typ HSB, erbjuder denna möjlighet. Det är ju också så att förhållanden ändras i ens liv och då kanske det ej blir aktuellt att själv nyttja köplatsen trots många års idogt sparande. Då skulle det kunna vara till stor nytta att kunna överföra bosparande till något av ens barn.

Min motion går alltså ut på:

att bosparandet kan tillåtas överföras mellan förälder och barn

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 1 och 2

Medlemskapet i SKB är personligt och medlemmens turordning ligger till grund för tilldelning av lägenhet inom föreningen. Någon förturshantering finns inte. Vid medlems dödsfall eller vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande kan medlemmens andel överföras till dennes make/maka eller sambo. Hon eller han inträder då normalt som medlem i föreningen och övertar bland annat den tidigare medlemmens turordning och, i förekommande fall, kooperativa hyresrätt. SKBs stadgar i dessa delar följer gällande lagstiftning.

När SKB bildades var det möjligt för både efterlevande maka/make och barn att, vid medlemmens frånfälle, inträda i föreningen, med samma rättigheter och skyldigheter som den avlidne. Detta ledde så småningom till en ”vandring” av medlemskap, med tillhörande turordning och lägenhet, till avlidna medlemmars barn. Samtidigt ökade antalet köande medlemmar i föreningen som dock fick se sig förbisprungna genom den tillåtna ”vandringen”. 1957 ändrades stadgarna och det var inte längre möjligt för barn att överta en avliden förälders medlemskap med tillhörande turordning (och lägenhet).

SKBs princip för lägenhetstilldelning, en strikt tillämpning av turordningsprincipen, är enkel, rättvis och transparent, vilket är en ovärderlig styrka. En återgång till vad som gällde i SKBs barndom skulle innebära raka motsatsen.

Frågan om överföring av medlemskap har prövats av föreningsstämmorna 1991, 1994, 2000, 2004, 2007, 2011 och 2014. Vid dessa har bedömts att överföring av medlemskap inte är förenligt med föreningens intressen.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman att i likhet med de beslut som tidigare fattats i samma ärende, avslå motionerna 1 och 2.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna 1 och 2.