Motion – 2019 / 1

År: 2019
Nummer: 1
Motionsställare: Ingrid Pettersson, kömedlem

Överlåtelse av medlemskap

Jag vill att Ni på stämman prövar förslaget att öppna möjligheten att överlåta medlemskap inkl kötid åtminstone inom familjen. Det finns många skäl till att detta vore bra. I mitt fall började jag att bospara 1980 i akt och mening att finna en lgh i SKB -beståndet. Nu finner jag av olika skäl att det kanske aldrig blir av. Är det då inte rimligt att man kan överföra medlemskapet inkl bosparandet inom familjen? Jag tänker närmast från förälder till barn.

Jag yrkar därför:
att medlemskap inkl bosparande och kötid skall kunna överföras inom familjen från förälder till barn

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 1 och 2

Medlemskapet i SKB är personligt och medlemmens turordning ligger till grund för tilldelning av lägenhet inom föreningen. Någon förturshantering finns inte. Vid medlems dödsfall eller vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande kan medlemmens andel överföras till dennes make/maka eller sambo. Hon eller han inträder då normalt som medlem i föreningen och övertar bland annat den tidigare medlemmens turordning och, i förekommande fall, kooperativa hyresrätt. SKBs stadgar i dessa delar följer gällande lagstiftning.

När SKB bildades var det möjligt för både efterlevande maka/make och barn att, vid medlemmens frånfälle, inträda i föreningen, med samma rättigheter och skyldigheter som den avlidne. Detta ledde så småningom till en ”vandring” av medlemskap, med tillhörande turordning och lägenhet, till avlidna medlemmars barn. Samtidigt ökade antalet köande medlemmar i föreningen som dock fick se sig förbisprungna genom den tillåtna ”vandringen”. 1957 ändrades stadgarna och det var inte längre möjligt för barn att överta en avliden förälders medlemskap med tillhörande turordning (och lägenhet).

SKBs princip för lägenhetstilldelning, en strikt tillämpning av turordningsprincipen, är enkel, rättvis och transparent, vilket är en ovärderlig styrka. En återgång till vad som gällde i SKBs barndom skulle innebära raka motsatsen.

Frågan om överföring av medlemskap har prövats av föreningsstämmorna 1991, 1994, 2000, 2004, 2007, 2011 och 2014. Vid dessa har bedömts att överföring av medlemskap inte är förenligt med föreningens intressen.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman att i likhet med de beslut som tidigare fattats i samma ärende, avslå motionerna 1 och 2.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionerna.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna 1 och 2.