Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Förvaltningsärende 12, Bättre information om kök

Visningen på den nya hemsidan av information om lediga lägenheter har på flera sätt blivit bättre
jämfört med den gamla. Men på en punkt har den blivit sämre: Det görs inte längre skillnad
mellan ett rum och kök och ett rum och kokvrå, utan det senare redovisas som ett rum och kök.
Det är inte tillfredsställande.

Dessutom anser många att det är stor skillnad mellan en lägenhet där köket är ett separat rum
med dörr som går att stänga (eventuellt skjutdörr) och en lägenhet med öppen planlösning.
Information om hur köket är utformat i en viss lägenhet borde finnas bland uppgifterna om
lägenheten, så att man inte behöver gå vidare och titta på ritningen.

Beskrivningen av olika kvarter under Våra bostäder på hemsidan borde också förbättras på
dessa punkter, speciellt i fråga om förekomsten av öppen planlösning för kök.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att se till att informationen om kök under Lediga lägenheter
samt under Våra bostäder på SKB:s hemsida förbättras i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Vid filtrering i Sök ledigt och i bilden där prenumeration på lediga lägenheter beställs görs urval
baserat på antal rum. För många filtreringsmöjligheter i dessa sammanhang leder ofta till att
användaren missar lägenheter till följd av alltför begränsat urval.

Däremot redovisas lägenhetstyp vid presentation av lägenheter även på den nya hemsidan. Det
innebär att det i lägenhetsbeskrivningen framgår om lägenheten har kök eller kokvrå. Informationen grundar sig på hur lägenheten är kategoriserad i fastghetssystemet. Detta gäller såväl Sök ledigt som i presentation av Våra bostäder och Köhistorik.

Vissa lägenheter skulle enkelt kunna kategoriseras mellan öppen och sluten planlösning vad
gäller kök. Dock finns kökslösningar som ligger mellan dessa definitioner. Den ritning som finns
tillgänglig på webbplatsen ger bättre information än en kortfattad beskrivning, varför den sökande
hänvisas till att granska ritningen för den aktuella lägenheten för undvikande av missvisande
information.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.