Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Förvaltningsärende 11, Inriktning för SKB:s byggande

När SKB startade för hundra år sedan var ambitionen att bygga sunda och billiga bostäder för
vanligt folk, enligt den kulturskylt som Samfundet S:t Erik har satt upp i SKB:s första kvarter.
Men vilken inriktning gäller för SKB:s byggande i dag? Är den vad SKB:s medlemmar önskar?

På möten inom SKB hör man ibland kritik mot att SKB bygger ”för tjusigt” och anlitar dyra arkitekter. Det har förstås varit olika för olika fastigheter. Men för två fastigheter nyligen – Muddus
och Basaren – har SKB anlitat stjärnarkiteken Gert Wingårdh. Muddus har SKB själv beskrivit
som ”spektakulärt” och ”uppkäftigt”, och visst är byggnaden spektakulär med sin glänsande,
starkt röda tegelfasad och oregelbundet placerade balkonger. För Basaren krävdes det två omarbetningar av planerna innan de blev godkända. I vilken utsträckning berodde det på att arkitekturen var alltför spektakulär och avvikande från omgivande hus? Jag vet inte, men omarbetningarna har kostat, och SKB har tvingats göra avskrivningar för miljoner.

I olika platsannonser om projektledare har SKB upprepat formuleringar om att projektledaren
ska arbeta i enlighet med SKB:s motto Praktiskt och vackert, som sägs lägga ”stor vikt vid … spännande arkitektur”. Men i broschyren Praktiskt och vackert hittar jag inga sådana formuleringar utan till exempel formuleringar om ”god arkitektur i samklang med omgivande miljöer och tidens ideal” och ”vackra och ändamålsenligt utformade detaljer”.

Ska alltså SKB bygga spännande och spektakulärt? Är det vad SKB:s medlemmar vill?

Och hur dyr får nyproduktionen bli? I Basaren är insatsen ca 600 000 kronor och hyran i genomsnitt 20 667 kronor per månad för en fyra, som är den vanligaste lägenhetsstorleken. När
insatser och hyror når upp till de nivåerna är det inte främst turordningen utan plånboken som
avgör vem som hyr.

I Praktiskt och vackert står det också om olika typer av rum. Om köket står det: ”gärna öppet
samband med vardagsrum”. Jaså? Vill SKB:s medlemmar ha öppna kök?

Hur lägenhetsytan disponeras är också viktigt. I femmorna i Basaren är två av sovrummen mindre
än badrummet och det tredje ungefär lika stort. Och hur praktiskt kommer det att vara att
möblera de rum i Basaren som har svängda väggar och stora fönster?

Det finns många goda, praktiskt inriktade formuleringar i Praktisk och vackert. Men det finns
också formuleringar som man undrar över, som ”att med hjälp av axialitet betona och framhäva
rumssamband, rörelse och ljus.” Det låter kanske vackert, men vad betyder det egentligen?

Jag undrar också i vilken mån Praktiskt och vackert faktiskt tillämpas inom SKB:s byggverksamhet
och är en måttstock när SKB övertar fastighetsprojekt från andra.

Det finns många aspekter att diskutera i fråga om inriktningen av SKB:s byggande. Jag har bara
tagit upp några och har mest velat ställa frågor. Eftersom byggandet är en viktig del av SKB:s
verksamhet finns det anledning att ordentligt diskutera och se över vilken inriktning det bör
vara på SKB:s byggande. Och det bör styrelsen göra i samråd med SKB:s medlemmar.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att    uppdra åt styrelsen att i så brett samråd som möjligt med SKB:s medlemmar
utarbeta ett förslag till praktiskt utformad inriktning för SKB:s byggande för
diskussion och fastställande av fullmäktige.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB bygger för alla sina medlemmar, idag är över 89 000 stycken. Därför ser SKBs fastigheter
och lägenheter olika ut vad gäller utformning och planlösning. Vad som gillas av någon kan förkastas av någon annan. SKB använder sig av olika arkitektfirmor för att på detta sätt skapa gott
boende för alla sina medlemmar.

”Praktiskt och Vackert” ger en ansats om vad som ska åstadkommas. Bland annat står att ”Husen
ska utstråla god arkitektur i samklang med omgivande miljöer och tidens ideal.” Detta dokument
tillsammans med SKBs projekteringsanvisningar används som projekteringsunderlag vid
utformningen av alla nybyggda fastigheter. Något som SKB aldrig gör avkall på är husens kvalité
med bra och lättskötta materialval vilket tydligt beskrivs i SKBs projekteringsanvisningar.

Lägsta produktionskosntad gynnar sällan låga förvaltningskostnader, medlemmarnas valmöjligheter, kommunernas uppskattning av SKB som en bra samarbetspartner i stadsbyggandet och fastigheternas värde som del i SKBs fastighetsbetånd. SKBs nyproduktion har därför varierat
innehåll, belägna centralt eller i förort, från enklare till mer avancerad utformning, med lägre
eller högre kostnader. Tyvärr är all nyproduktion kostsam oavsett utformning, det viktiga är att
de uppskattas av SKBs medlemmar och bidrar positivt till sin omgivning.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.