Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Förvaltningsärende 10, Transparens och demokratisk tillgång till handlingar

Det tillhör demokratin att möten ska protokollföras ordentligt. Man ska efteråt kunna se vilka
förslag som har behandlats, vilka yrkanden som har framförts och vad som har beslutats.

I SKB finns motioner och styrelseförslag tillgängliga i häftet med motioner, men övriga förslag
tas bort på hemsidan efter stämman, och i protokollet finns bara sakförslagen om arvoden och
personförslagen, utan motiveringar. Det är inte acceptabelt.

I en motion till stämman 2015 föreslog jag därför att stämman skulle ”ge styrelsen i uppdrag att
se till att samtliga förslag som behandlas på föreningsstämman publiceras på hemsidan”. Styrelsen
tillstyrkte, och förslaget bifölls av stämman.

Trots det har styrelsen fortsatt att ta bort förslagen efter stämman, så att det efteråt inte går att
ta del av alla förslag som behandlades vid stämman.

Exempelvis saknas förslaget till arbetsordning. Därmed vet man efteråt inte vilken arbetsordning
som stämman godkände och arbetade efter. Vid senaste stämman hade det speciella
nackdelar. Då föreslogs en ändring av ”sjätte stycket”, som det står i protokollet. Men eftersom
förslaget inte finns på hemsidan och inte återges i protokollet kan man inte se vad ändringen
innebär.

Under en särskild punkt på 2017 års stämma behandlades också de motioner som styrelsen
kallade ”förvaltningsfrågor”. Styrelsens förslag under denna punkt har tagits bort från hemsidan
och återges inte heller i protokollet – trots förslagets dignitet. Här återges det:

Styrelsen föreslår SKBs ordinarie föreningsstämma 2017-06-01 att under punkt 26 på dagordningen besluta:

att        ärendena 1-13 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB” är förvaltningsfrågor och överlämna dessa till SKBs styrelse och VD för handläggning enligt styrelsens redovisade svar på respektive ärende.

Första delen av detta förslag återges felaktigt i beslutet, vilket man alltså inte kan se nu. Två ord
som ändrar betydelsen av beslutet har lagts till: ”att anse”. Tillägget drar undan grunden för det
avslagsyrkande som framfördes och gör att det framstår som obefogat. Felet blir därmed extra
klandervärt. Ingen av de tre som utöver sekreteraren justerade protokollet, inklusive mötesordföranden, har tydligen uppmärksammat detta. Men är protokollet justerat så gäller det. Här återges protokollet:

Styrelsens förslag ställdes mot Lars Lingvalls förslag. Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse att ärendena 1-13 i häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning” är förvaltningsfrågor.

Andra delen av förslaget – att överlämna det styrelsen kallade förvaltningsfrågor till styrelse och
VD – missade mötesordföranden att ta upp till beslut. Men att beslut om detta saknas kan man
inte se i protokollet, eftersom förslaget inte återges där och inte heller finns på hemsidan. Trots
detta sägs dock på hemsidan och i Vi i SKB att stämman beslutade att överlämna ärendena till
styrelse och VD.

(Den som vill ta del av ytterligare anmärkningar mot protokollet kan gå till en redogörelse för
stämman 2017 på SKB Segelbåtens hemsida: www.skbsegelbaten.se/skb/st17.htm.)

Eftersom styrelsen trots tidigare beslut inte följer vad som är demokratiskt självklart – att
förslag som behandlas vid en föreningsstämma ska vara tillgängliga även efter stämman – krävs
ett tydligt uppdrag till styrelsen.

Mot denna bakgrund yrkar jag att föreningsstämman beslutar

att     uppdra åt styrelsen att tillse att samtliga förslag som läggs fram för behandling vid
ordinarie eller extra föreningsstämma publiceras på hemsidan utan bortgallring
efter viss tid samt

att     uppdra åt styrelsen att komplettera hemsidan med sådant material från och med
2010 års ordinarie föreningsstämma.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Liknande fråga ställdes och besvarades i häftet om ”Frågor om styrelsens förvaltning av SKB
2016” och styrelsens uppfattning har inte förändrats sedan dess.

”Inför SKBs föreningsstämmor publiceras alla arbetsdokument och handlingar på hemsidan
skb.org. Utöver denna publicering får fullmäktigeledamöter och suppleanter dem hemskickade
via post, så även styrelse, hyresutskott, valberedning och revisorer. Motionshäften och årsredovisningar finns även tillgängliga på ordinarie medlemsmöten för boende och köande samt
motionsmöte och föreningsstämma. I år kommer också häftet ”Frågor om styrelsens förvaltning
av SKB” att finnas. Efter stämman tas de publicerade arbetsdokumenten bort från hemsidan
skb.org. Kvar finns protokoll, motionshäften och årsredovisningar tillgängliga i PDF-format.
Denna sammanfattning av föreningsstämmans arbete anser vi vara relevant och tillräcklig att
ha kvar över tid.”

Styrelsen och förvaltningen strävar efter att SKBs hemsida ska vara så aktuell som möjlig
och inte fungera som ett arkiv för äldre underlag. Fullmäktig eller annan medlem som önskar
tillgång till underlag som tagits bort från hemsidan är välkommen att kontakta SKB för att få
dokumentet skickat till sig.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.