Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig, Kenneth Möller, fullmäktigesuppleant, samt Anders Wirdfors, Göran Persson, Åsa Snöljung och Ulf Tapper, hyresmedlemmar Segelbåten

Förvaltningsärende 9, Bredbandstillägget till hyran

Det här är tredje försöket att få uppgift om när bredbandstillägget till hyran kommer att upphöra.
I vår motion år 2016 kunde yrkandet missförstås, men även yrkandet förra året missförstods.
Frågan är: När kommer bredbandstillägget att upphöra i respektive fastighet?

Styrelsen beslutade år 2009 om utbyggnad av bredband via fiberkabel utan att ha tillfrågat stämman före. Det föranledde tio motioner om bredband till stämman 2010. Vid behandlingen av
dem bifölls följande tilläggsyrkande från kvarteret Segelbåten (se sidan 20 i protokollet):

”att hyreshöjningen på grund av bredbandsinstallation ska upphöra när investeringskostnaderna
för respektive fastighet är betald”.

Eftersom det praktiska arbetet med bredbandsinstallationen i aktuella fastigheter är avslutat
sedan länge måste styrelsen kunna redovisa hur mycket installationen i respektive fastighet har
kostat och därmed också kunna ange när bredbandstillägget ska upphöra. Vi efterlyser de uppgifterna – vi kräver inte att tillägget ska upphöra omedelbart eller om något år.

Något som eventuellt kan komplicera frågan är om det beräknas hyreshöjning även på bredbandstillägget på 75 respektive 85 kronor per månad. Det borde inte vara så. Men även om det är så borde det vara möjligt att göra en tillräckligt noggrann prognos för när tillägget ska upphöra i
respektive fastighet.

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att redovisa kostnaderna för bredbandsinstallation i
respektive fastigheter med uppgift om åtminstone ungefärlig tidpunkt då
hyreshöjningen på grund av bredband upphör.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Den ursprungliga kalkylen, som låg till grund för beslut om att installera bredband och hemmanät
i alla SKBs äldre lägenheter, baserades på en 30-årig period. Kalkylen omfattar både en investeringskostnad, men även löpande kostnader. Som styrelsen redogjort för tidigare – då den kvarstående kalkylperioden är drygt 20 år – anser styrelsen att frågan är för tidigt väckt.

Beslutet på stämman om att hyreshöjningen skulle upphöra när investeringskostnaderna för
respektive fastighet är betald, som togs våren 2010 är dessutom olyckligt – av flera skäl.

För det första var förslaget, ett tilläggsyrkande från kvarteret Segelbåten, inte berett i vederbörlig
ordning. Stämmans fullmäktigeledamöter hade inga möjligheter att vid pågående möte bedöma
konsekvenserna av förslaget. Rimligen borde tilläggsyrkandet ha beretts och konsekvenserna
av förslaget noggrannare redovisats för stämman innan man tog ett så långtgående beslut.

För det andra så är frågan om hyror, enligt föreningens stadgar (§ 29) styrelsens ansvarsområde.
Styrelsen hade redan innan stämman, hösten 2009, samrått och kommit överens med SKBs
hyresutskott om hur installationen skulle finansieras, bland annat genom en permanent hyreshöjning.

Till sist är beslutet också olyckligt på så sätt att en sänkning av hyrorna på grund av det beslut
stämman tog 2010 behöver mötas av andra intäkter, om inte SKBs totala resultat ska minska
med motsvarande belopp. De enda intäkter föreningen har är hyrorna. Det innebär att styrelsen
behöver höja hyrorna, utöver ordinarie hyreshöjning, med cirka 1–1,5 % om inte föreningens
resultat ska försämras.

Observera vidare att det i samtliga kvarter byggda efter 2004 ingår samma typ av bredbandsinstallation som i det äldre beståndet. Någon hyresförändring (det vill säga sänkning av hyran då investeringskostnaden för just bredbandsinstallationen i dessa fastigheter är betald) finns
det inget motsvarande beslut om. Om beslutet som togs 2010 av stämman skulle genomföras,
innebär det att dessa kvarter också kommer att få bära den generella hyreshöjningen, utan att få
motsvarande hyressänkning.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.