Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Åsa Janlöv, fullmäktig köande

Förvaltningsärende 8, Solpanel på befintliga hus

Solpaneler är en fråga för nya hus. Men redan byggda hus finns att uppdatera där solpaneler kan
appliceras. Detta så att hus som redan finns i SKB s bestånd får möjlighet att bli mer energispa-
rande för föreningen. Det är av betydelse att även boende i befintliga hus kan se och känna att
de är med och förbättrar i SKB. Och kan få se att deras boende hänger med i energimedvetenhet
och miljö.

En besparing för SKB i stort och litet, som kan samla yngre och äldre medlemmar, köande som
boende.

Yrkar på

att     SKB gör en översyn på samtliga äldre hus som inte har solpaneler och ser var och
på vilka hus detta kan sättas mot solsidor utan att hus/kvartersbilder störs (färg,
form o storlek) och andra krav som kan finnas möts. Ex vis kan kvarteret Rågen-
Axet, där gårdssidan ligger i solläge, kanske vara ett objekt m fl.

att     efter översyn redovisa för medlemmar var solpaneler kan sättas upp.

att     det listas hur mycket energisparandet det kan ge om det blir verklighet. Gärna då
också vad investering ger mot kostnad.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen ser positivt på att medlemmarna engagerar sig i miljöåtgärder som denna. Redan 2015
installerade SKB solceller på två fastigheter med hög användning av el. Huvudkontoret i Lillsjönäs,
Abrahamsberg och kvarteret Kappseglingen i Hammarby sjöstad. Dessa anläggningar fungerar bra
och SKB ska nu ta nästa steg. Under 2018 kommer SKB att påbörja utreda möjlighet till installation
av solceller på befintliga fastigheter. I en sådan utredning tas bland annat hänsyn till energipriser,
investeringskostnad, verkningsgrad, gestaltning och avskrivningstider.

Utifrån utredningens slutsatser kommer sedan SKBs styrelse att ta beslut om investeringar ska
genomföras.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.